Encyklopedie výživy

Hygiena

Hygiena je vědní obor zabývající se zákonitostmi vztahů mezi lidským organismem a prostředím. Hygiena se zpravidla dělí na hygienu obecnou a hygieny speciální, kterými jsou hygiena komunální, hygiena výživy a předmětů běžného užívání, hygiena práce, hygiena dětí a dorostu.

Hygienickým dozorem se rozumí státní zdravotní dozor při jehož výkonu orgány ochrany veřejného zdraví dozírají zda osoby plní povinnosti stanovené k ochraně zdraví zákonem nebo na jeho základě.

(Ot)

ABCDEFGHChIJKLMNOPQRSTUVZ