O společnosti


odkazSprávní rada

Předseda:
MUDr. Petr Tláskal, CSc., Oddělení léčebné výživy FN Motol

Místopředsedkyně:
Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc., VŠCHT
Prof. MUDr. Marie Kunešová, CSc., Endokrinologický ústav

Členové:
Mgr. Bc. Marieta Baliková, vedoucí nutriční terapeutka FN Motol
Bc. Jana Bradová, metodik školního stravování, odbor školství, mládeže a sportu, Krajský úřad Plzeňského kraje
Doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D., proděkan, 3. LF UK
MVDr. Halina Matějová, Lékařská fakulta Masarykova univerzita Brno
Ing. Jan Pivoňka, Ph.D., VŠCHT
Ing. Marcela Sluková Ph.D., vedoucí Ústavu sacharidů a cereálií, VŠCHT
RNDr. Hana Zamrazilová, Ph.D., Endokrinologický ústav


odkazkontrolní komise

Předsedkyně:
Petronila Gleichová, pracovník MČ Praha 6, odbor školství (Čs. Armády 23, Praha 6)

Místopředsedkyně:
Ing. Olga Štiková, v domácnosti

Členové:
Doc. Ing. Aleš Horna, CSc., Radanal s.r.o. a Univerzita T. Bati Zlín (Okružní 613, 530 03 Pardubice)
Eva Ložeková, v domácnosti
Růžena Procházková, v domácnosti


odkazmezinárodní sekce


Zpráva o činnosti Společnosti pro výživu 2016 -2019


Společnost pro výživu (SPV) byla založena v roce 1945 jako občanské sdružení odborníků a pracovníků v oboru lidské výživy.

Společnost sdružuje a spolupracuje s odborníky všech oborů lidské výživy. Jsou jimi např. lékaři, hygienici, veterinární lékaři, nutriční terapeuté, chemici, potravinářtí technologové, pedagogičtí pracovníci, pracovníci státní i veřejné správy a samosprávy, ekonomové, ale také podnikatelé a pracovníci stravovacích a potravinářských provozů a nejrůznějších institucí, jejichž činnost souvisí s výživou.

SPV trvale spolupracuje s odbornými lékařskými společnostmi, výzkumnými ústavy, univerzitami, zdravotními pojišťovnami, potravinářskou komorou, výrobci potravin a rovněž s klíčovými orgány státní správy (ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zdravotnictví a zemědělství).

SPV pravidelně organizuje řadu vzdělávacích seminářů a konferencí určených pro širokou odbornou i laickou veřejnost, např. Dětská obezita v teorii a praxi, Studentská konference, Potraviny, zdraví a výživa, Školní stravovnání. K velmi ceněným patří kurzy pro pracovníky ve školním stravování..

SPV od svého založení vydává časopis Výživa a potraviny, který je aktuálně jediným odborně populárním časopisem se zaměřením na všechny aspekty spojené s výživou obyvatelstva. Hlavními tématy jsou hygienické a veterinární problémy, fyziologie výživy, chemie a technologie potravin, poskytování stravovacích služeb a příprava potravin, nutriční ekonomika. Stálou přílohou časopisu je Zpravodaj pro školní stravování pro pracovníky školních jídelen s odbornými informacemi od správních a administrativních doporučení přes technické a technologické novinky až po kapitoly z lidské výživy. SPV vydává i neperiodické publikace s výživářskou a potravinářskou tematikou, např. Výživové doporučené dávky, Receptury pokrmů pro školní stravování, Tabulky složení potravin.

SPV je členem Federace evropských společností pro výživu (FENS) a Mezinárodní unie společností pro výživu (IUNS) a její členové se účastní odborných akcí pořádaným těmito společnostmi. Společnost spolupracovala na projektu Evropské unie Public Health programme 2006 (Agreement Number 2006128), v rámci kterého vznikl dokument European Nutrition and Health Report 2009.

SPV vždy kladla důraz, aby odborné vyhodnocování a šíření poznatků o správné lidské výživě nebylo samoúčelné, ale mělo praktický dopad pro společnost i jednotlivce.