O společnosti


Společnost pro výživu je nezávislé mezioborové sdružení odborníků na výživu a zájemců o vědecky podložené informace z oblasti výživy a potravinářství.

 • Spolupracuje se specialisty, pedagogy a výzkumnými pracovníky v oblastech :
  • Zdravotnictví a výživy
  • Výroby potravin
  • Stravovacích služeb
  • Zemědělství
  • Státní správy
 • Organizuje vzdělávací odborné konference a jiné akce
 • Vydává časopis Výživa a potraviny
 • Vydává publikace související s výživou
 • Je členem evropské a mezinárodní společnosti pro výživu (FENS a IUNS)

Naším posláním je výměna odborných informací mezi odborníky různých oborů, jejich šíření směrem k veřejnosti i státní správě.


Správní rada

MUDr. Petr Tláskal, CSc.
MUDr. Petr Tláskal, CSc.
Předseda SPV
vedoucí lékař odd. léčebné výživy FN Motol
MUDr. Jan Boženský
MUDr. Jan Boženský
Místopředseda SPV
Primář dětského oddělení Nemocnice Agel Ostrava- Vítkovice
Ing. Jan Pivoňka, Ph.D.
Ing. Jan Pivoňka, Ph.D.
Místopředseda SPV
VŠCHT Praha
odborný asistent v oboru technologie potravin

Členové správní rady

Mgr. Marieta Baliková
Mgr. Marieta Baliková
vedoucí nutriční terapeutka FN Motol
Mgr. Jana Bradová
Mgr. Jana Bradová
metodik školního stravování, odbor školství, mládeže a sportu, Krajský úřad Plzeňského kraje
Doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D.
Doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D.
proděkan, 3. LF UK, předseda Společnosti hygieny a komunitní medicíny
Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc.
prof. Ing. Jana Dostálová, CSc.
pedagog VŠCHT Praha, 1.LF UK
prof. MUDr. Marie Kunešová, CSc.
vedoucí Obezitologického centra v Endokrinologickém ústavu v Praze
MUDr. Václava Kunová
MUDr. Václava Kunová
Lékařka zaměřená na léčbu a prevenci civilizačních nemocí
MVDr. Halina Matějová
asistent a koordinátor studijních programů Nutriční terapie a Výživa dospělých a dětí, LF MU Brno, Ústav ochrany a podpory zdraví
Doc. Ing. Aleš Rajchl, Ph.D.
Doc. Ing. Aleš Rajchl, Ph.D.
VŠCHT Praha
děkan Fakulty potravinářské a biochemické technologie
Doc. Ing. Marcela Sluková, Ph.D.
Doc. Ing. Marcela Sluková, Ph.D.
VŠCHT Praha
Vedoucí Ústavu sacharidů a cereálií

Kontrolní komise

Petronila Gleichová
Petronila Gleichová
pracovník MČ Praha 6, odbor školství
Doc. Ing. Aleš Horna, CSc.
Doc. Ing. Aleš Horna, CSc.
Radanal s.r.o. a Univerzita T. Bati Zlín
Eva Ložeková
Karolína Šrámková
Odbor školství MČ Praha 6
veřejnosprávní kontrola a agenda školního stravování

Kancelář

Ing. Kamila Toušková
Ing. Kamila Toušková
Jednatel a projektový manažer výživaservis s. r. o.
Vedoucí kanceláře SPV
Ing. Martina Masaříková
Ing. Martina Masaříková
Asistentka, fakturace

odkazSprávní rada

Předseda:
MUDr. Petr Tláskal, CSc., Oddělení léčebné výživy FN Motol
Místopředsedkyně:
Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc., VŠCHT
Prof. MUDr. Marie Kunešová, CSc., Endokrinologický ústav
Členové:
Mgr. Bc. Marieta Baliková, vedoucí nutriční terapeutka FN Motol
Bc. Jana Bradová, metodik školního stravování, odbor školství, mládeže a sportu, Krajský úřad Plzeňského kraje
Doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D., proděkan, 3. LF UK
MVDr. Halina Matějová, Lékařská fakulta Masarykova univerzita Brno
Ing. Jan Pivoňka, Ph.D., VŠCHT
Ing. Marcela Sluková Ph.D., vedoucí Ústavu sacharidů a cereálií, VŠCHT
RNDr. Hana Zamrazilová, Ph.D., Endokrinologický ústav


odkazkontrolní komise

Předsedkyně:
Petronila Gleichová, pracovník MČ Praha 6, odbor školství (Čs. Armády 23, Praha 6)
Místopředsedkyně:
Ing. Olga Štiková, v domácnosti
Členové:
Doc. Ing. Aleš Horna, CSc., Radanal s.r.o. a Univerzita T. Bati Zlín (Okružní 613, 530 03 Pardubice)
Eva Ložeková, v domácnosti
Růžena Procházková, v domácnosti

odkazmezinárodní sekce


Zpráva o činnosti Společnosti pro výživu 2016 -2019


Společnost pro výživu (SPV) byla založena v roce 1945 jako občanské sdružení odborníků a pracovníků v oboru lidské výživy.

Společnost sdružuje a spolupracuje s odborníky všech oborů lidské výživy. Jsou jimi např. lékaři, hygienici, veterinární lékaři, nutriční terapeuté, chemici, potravinářtí technologové, pedagogičtí pracovníci, pracovníci státní i veřejné správy a samosprávy, ekonomové, ale také podnikatelé a pracovníci stravovacích a potravinářských provozů a nejrůznějších institucí, jejichž činnost souvisí s výživou.

SPV trvale spolupracuje s odbornými lékařskými společnostmi, výzkumnými ústavy, univerzitami, zdravotními pojišťovnami, potravinářskou komorou, výrobci potravin a rovněž s klíčovými orgány státní správy (ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zdravotnictví a zemědělství).

SPV pravidelně organizuje řadu vzdělávacích seminářů a konferencí určených pro širokou odbornou i laickou veřejnost, např. Dětská obezita v teorii a praxi, Studentská konference, Potraviny, zdraví a výživa, Školní stravovnání. K velmi ceněným patří kurzy pro pracovníky ve školním stravování..

SPV od svého založení vydává časopis Výživa a potraviny, který je aktuálně jediným odborně populárním časopisem se zaměřením na všechny aspekty spojené s výživou obyvatelstva. Hlavními tématy jsou hygienické a veterinární problémy, fyziologie výživy, chemie a technologie potravin, poskytování stravovacích služeb a příprava potravin, nutriční ekonomika. Stálou přílohou časopisu je Zpravodaj pro školní stravování pro pracovníky školních jídelen s odbornými informacemi od správních a administrativních doporučení přes technické a technologické novinky až po kapitoly z lidské výživy. SPV vydává i neperiodické publikace s výživářskou a potravinářskou tematikou, např. Výživové doporučené dávky, Receptury pokrmů pro školní stravování, Tabulky složení potravin.

SPV je členem Federace evropských společností pro výživu (FENS) a Mezinárodní unie společností pro výživu (IUNS) a její členové se účastní odborných akcí pořádaným těmito společnostmi. Společnost spolupracovala na projektu Evropské unie Public Health programme 2006 (Agreement Number 2006128), v rámci kterého vznikl dokument European Nutrition and Health Report 2009.

SPV vždy kladla důraz, aby odborné vyhodnocování a šíření poznatků o správné lidské výživě nebylo samoúčelné, ale mělo praktický dopad pro společnost i jednotlivce.