Encyklopedie výživy

EFSA

je Evropský úřad pro bezpečnost potravin (Europen Food Safety Authority).

Úřad, byl zřízen Nařízením ES č. 178/2002, kterým Evropský parlament a Rada (ES) stanovují všeobecné principy a požadavky potravinového práva. Instituce má za úkol poskytovat vědecké konzultace, vědeckou a technickou podporu legislativě a politice Společenství na poli, které se přímo nebo nepřímo dotýká nebo má vliv na zdravotní nezávadnost potravin a krmiv. Dále má přispívat k vysoké úrovni ochrany života a zdraví lidí, zdraví a příznivým podmínkám pro zvířata, zdraví rostlin a životního prostředí v kontextu s fungováním vnitřního trhu potravin.

Odborné otázky jsou řešeny v jednání vědeckého výboru a v jednání vědeckých komisí pro jednotlivé dílčí problémy. Úkolem Úřadu je rovněž sběr poznatků, jejich vyhodnocování, jejich poskytování a zabezpečení funkčního systému výstrahy či varování a systému řízení za krizových situaci.

Úřadem prováděná hodnocení rizik poskytují těm, kteří se zabývají řízením rizik (institucím EU, které nesou politickou zodpovědnost, tj. Evropské komisi, Evropskému parlamentu a Radě), spolehlivý vědecký základ pro definování politikou vedených legislativních nebo regulačních opatření nezbytných k zajištění vysoké úrovně ochrany spotřebitele z hlediska bezpečnosti potravin. Českým partnerem EFSA je odbor bezpečnosti potravin při ministerstvu zemědělství.

Informace z oblasti bezpečnosti potravin na internetové stránce www.bezpecnostpotravin.cz nebo www.mze.cz .

(Ot)

ABCDEFGHChIJKLMNOPQRSTUVZ