Encyklopedie výživy

Zdravotní stav pracovníků v potravinářství

Nařízení ES č.852/2004 o hygieně potravin stanoví, že „žádná osoba, která trpí chorobou, nebo je přenašečem choroby, která může být přenášena potravinami, nebo je postižena například infikovanými poraněními, kožními infekcemi, vředy nebo průjmy, obecně nesmí manipulovat s potravinami nebo vstupovat do jakékoli oblasti, kde se manipuluje s potravinami, pokud existuje jakákoli možnost přímé nebo nepřímé kontaminace. Takto postižená osoba, která je zaměstnaná v potravinářském podniku a může přijít do styku s potravinou, musí neprodleně ohlásit onemocnění nebo jeho příznaky a, je-li to možné, jejich příčinu provozovateli potravinářského podniku“.

Kromě těchto požadavků zůstávají v platnosti ustanovení české legislativy, které požadují, aby každá osoba vykonávající činnosti epidemiologicky závažné měla zdravotní průkaz a stanovují okolnosti kdy má povinnost dostavit se k lékaři a informovat jej o povaze své činnosti, povinnost podrobit se lékařským prohlídkám a vyšetřením (§ 19a § 20 zákona č. 258/2000 Sb.).

Pro vykonávání činností epidemiologicky závažných, mezi které poskytování stravovacích služeb patří, zákon stanovuje v § 19, že osoby, které takovou činnost vykonávají, musí splňovat zákonem stanovené předpoklady. Prvním předpokladem zdravotní způsobilosti, je zdravotní průkaz, bez kterého se žádná fyzická osoba nesmí zúčastnit poskytování stravovací služby. Důležitým druhým předpokladem jsou znalosti nutné k ochraně veřejného zdravíjejichž rozsah stanovujevyhláška a jejich uplatňování při pracovní činnosti. Tyto znalosti je oprávněn prověřit orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle místa činnosti.

(Ot)

ABCDEFGHChIJKLMNOPQRSTUVZ