Encyklopedie výživy

Ochrana veřejného zdraví

Ochrana veřejného zdraví je souhrn činností a opatření k vytváření a ochraně zdravých životních a pracovních podmínek a zabránění šíření infekčních a hromadně se vyskytujících onemocnění, ohrožení v souvislosti s vykonávanou prací, vzniku nemocí souvisejících s prací a jiných významných poruch zdraví a dozoru nad jejich zachováváním.

Ohrožení veřejného zdraví je stav, při kterém jsou obyvatelstvo nebo jeho skupiny vystaveny nebezpečí, které přesahuje obecně přijatelnou úroveň a představuje významné riziko poškození zdraví – z § 2, zákona č.258/2000 Sb. v platném znění.

(Ot)

ABCDEFGHChIJKLMNOPQRSTUVZ