Encyklopedie výživy

Kodex hygienické praxe

pro předvařené a vařené potraviny ve veřejném stravování (Code of Hygienic Practice for Precooked and Cooked Foods in Mass Catering CAC/RCP 39-1993) přijala Komise pro Kodex Alimentarius na svém 20. zasedání v roce 1993. Kodex byl rozeslán všem členským státům a přidruženým členům FAO a WHO jakožto poradní text, přičemž bylo na rozhodnutí jednotlivých vlád, jak jej využijí. Komise vyjádřila názor, že kodexy praxe mohou poskytnout užitečné seznamy požadavků pro národní úřady vykonávající kontrolu a prosazování předpisů v potravinářství.

Cit. Dokument – hlavní zásady správné hygienické praxe zahrnuje Nařízení Komise (ES) a Evropského parlamentu č.852/2004 o hygieně potravin jež se stalo pro členské státy ES závazným přímo uplatnitelným obecně právním předpisem.

(Ot)

ABCDEFGHChIJKLMNOPQRSTUVZ