Z odborné literatury

Tuky ve spojení s kardiovaskulárními nemocemi

Kardiovaskulární onemocnění (KVO) jsou označovány jako nejčastější příčina smrti, čítající 17.3 miliónů obětí ročně. Počet osob, u kterých dojde k rozvinutí KVO a náklady jejich léčbu, lze významně snížit pomocí preventivní léčby snižující riziko vzniku KVO i v menším měřítku. Tato studie se zaměřuje a projednává vědecké poznatky ohledně vlivu příjmu nasycených mastných kyselin ve stravě a jejich nahrazení sacharidy a jiným druhem tuku ve vztahu k KVO.

V kontrolovaných studiích, ve kterých byl snížen příjem nasycených mastných kyselin a nahrazen nenasycenými mastnými kyselinami z rostlinných zdrojů, vedl ke snížení rizika vzniku KVO o zhruba 30%, jako při použití léků (statinů). Ze studií pozorující více populací vychází, že nižší příjem nasycených MK ve spojení s vyšším příjmem polynenasycených a mononenasycených MK, je úzce spojen s nižším výskytem KVO a dalších a celkové mortality. Pokud však došlo k nahrazení nasycených MK vysoce technologicky zpracovanými sacharidy a cukrem, k žádnému snížení možnosti vzniku KVO nedošlo.

Nahrazení nasycených MK nenasycenými však vede ke snížení LDL cholesterolu, který je považován za příčinu aterosklerózy, což spojuje biologické důkazy s možností vzniku KVO v populaci a v provedených studiích. Pokud bychom vzali v úvahu celkový počet vědeckých důkazů, které musí projít přísnými kritérii, pak z těchto důkazů můžeme s jistotou vyvodit závěr, že snížení příjmu nasycených MK a nahrazení nenasycenými, nejlépe polynenasycenými, MK, bude vést k snížení výskytu KVO.

Doporučený přesun od nasycených tuků k nenasyceným, by nejlépe měl být spojen se změnou stravovacích návyků dle doporučení DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) nebo na bázi Středozemního stylu stravování tak, jak bylo zdůrazněno Asociací AHA (American Heart Association) v doporučení pro roky 2015 -2020.

Odkaz na původní článek (v angličtině) zde