Výživa obecně

Studium kontaminace zdrojů pitné vody selenem v oblasti Suchomasty (Český kras)

Cílem uvedené práce bylo zmapování obsahu selenu a objasnění jeho původu v okolí studny – nového zdroje pitné vody obce Suchomasty. Už od roku 2007 byl zjišťován vysoký obsah selenu v pitné vodě. Koncentrace selenu byla zjišťována velmi vysoká, ve vodě byla vyšší než je horní hranice ve vodě , kterou udává ministerstvo zdravotnictví č. 252 / 2004, a to 10 µg/ l.

Proto se autoři této práce začali zabývat analyzováním selenu v horninách a rostlinách sledované oblasti. Obsah selenu byl všude vysoký. Je to pravděpodobně způsobeno jiným složením hornin, což způsobuje snazší a vyšší absorbci selenu. V blízkosti vodního zdroje byla dříve skládka, ve které byl rovněž vysoký obsah selenu. V současné době dochází k postupnému uvolňování a tím ke znečišťování vody pitné i vody v nedalekém rybníku, na jehož dně se selen dobře absorbuje.

Podle:
S. Krejčová, B. Doušová, R. Kadlecová
Chem. Listy 107, 219 – 233, 2013