Z odborné literatury

Souvislost koncentrace vitamínu D s ukazateli metabolického zdraví: výsledky studie v Šanghaji v Číně

Zdroj:

Diabetes and Metabolic Syndrome, 2018

Souvislost koncentrace vitamínu D s ukazateli metabolického zdraví: výsledky studie v Šanghaji v Číně

Zhu W., Deil DP.

CÍLE:

Studie zkoumala souvislost sérové koncentrace 25-hydroxyvitamínu D (25OHD) s markery metabolického zdraví a metabolického syndromu (MS), včetně možného vlivu pohlaví na tyto vztahy, rozdíly v těchto vlivech na metabolický syndrom (MS) na vzorku populace ze Šanghaje.

METODY:

Od 508 obyvatel města ve věku 19–70 let byly zjištěny demografické a antropometrické údaje, a dále pak koncentrace 25OHD, glukózy a lipidů. Byly vytvořeny tři skupiny podle tercilů koncentrace 25OHD. Za použití lineární a logistické regrese byly vyhodnoceny vztahy mezi koncentrací 25OHD a rizikovými faktory pro MS napříč skupinami.

VÝSLEDKY:

Zvýšení koncentrace 25OHD o 1 ng/ml bylo spojeno s významným poklesem celkového cholesterolu o 0,25 mmol/l (95% CI: -0,44; -0,05; p = 0,014) u skupiny horního tertilu oproti skupině v dolnímu tertilu. Ve skupině horního tertilu bylo stejné zvýšení 25OHD spojeno s významným snížením LDL cholesterolu o 0,18 mmol/l (95% CI: -0,35 ; -0,02; p = 0,026). Zároveň jedinci s koncentrací 25OHD ve skupině horního tertilu měli 54% snížení rizika pro MS(95% CI: -1.10; – 0.02 ; p = 0,041). Mezi pohlavími nebyl zjištěn žádný rozdíl ve výskytu deficitu vitamínu D. Ženy bez MS měly významně vyšší koncentrace 25OHD než ženy s MS (30,1 ± 5,8 vs. 28,5 ± 5,9 ng/ml; p = 0,035). Žádný takovýto rozdíl nebyl pozorován u mužů.

ZÁVĚRY:

Vyšší koncentrace 25OHD u dospělých jedinců v Šanghaji byla spojená s lepším metabolickým profilem a nižším rizikem vzniku MS.metabolického syndromu u městských obyvatel Šanghaje v Číně.

Odkaz na původní článek (v angličtině) zde: