Vybrané články

Selen – nezbytná složka výživy člověka

2018/5
RNDr. Jan B. V. Kvíčala, CSc.
Endokrinologický ústav, Praha

Abstrakt
Dostatečná aktivita selenoproteinů, enzymů se selenem v aktivním centru, je nezbytná pro lidské zdraví včetně mužské fertility a prevenci mnoha nemocí. Selenoproteiny hrají klíčovou roli v biochemických a fyziologických dějích v buňkách i v celém organismu. Množství selenu v potravním řetězci se odvíjí od jeho koncentrace v půdě. Na světě jsou rozsáhlé oblasti s nízkým obsahem selenu v půdě a jejich populace, či alespoň některé její skupiny, vykazují vyšší riziko různých onemocnění na základě nižších aktivit některých selenoenzymů. V České republice je bohužel v půdě nedostatek selenu. Její populace proto může trpět zhoršeným zdravotním stavem na základě nízkého příjmu (15–45 ug Se/den) a stavu selenu (45–75 ug Se/l séra). Ke zvýšení příjmu selenu lze doporučit vyšší spotřebu mořských ryb a rostlinných selenoakumulátorů.

 

Celý článek (PDF)

Abstract
Enzymes with selenium in active centre, selenoproteins, are essential for human health including male fertility, and prevention of many diseases. Selenoproteins play a key role in biochemical and physiological processes both in cells and on the level of whole organism. Selenium level in food chain reflects its level in the soil. Low levels of selenium are found in large areas of the world and their population, or at least some of its subgroups, are at higher risk of various illnesses because of reduced activity of some selenoproteins. The Czech Republic, unfortunately, is a selenium deficient area. Its population therefore may suffer from ill health due to low selenium intake (15–45 ug Se/day) and status (45–75 ug Se/l serum). Higher consumption of sea fish and plant selenoaccumulators may be recommended in order to increase selenium intake.