Vybrané články

Reportáž ze semináře na ministerstvu školství

2012/3

Bc. Alena Strosserová, SPV

Dne 20. Března 2012 proběhl na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) seminář o zdravém životním stylu a školním stravování. Seminář pod názvem Prosazování zdravého životního stylu – VÝŽIVY A POHYBU do výchovy školních dětí připravil MUDr. Petr Tláskal, CSc., předseda Společnosti pro výživu a konal se ve spolu­práci Společnosti pro výživu, ministerstva školství a ministerstva zdravotnictví. Záštitu nad seminářem převzal MUDr. Michael Vít, Ph.D. hlavní hygienik ČR a náměstek ministra zdravotnictví pro ochranu a podporu veřejného zdraví.

V bohatém celodenním programu představili přednášející celou řadu projektů, které se zaměřu­jí ve školách na zdravý životní styl a prevenci dět­ské obezity. Dále zde byly uvedeny aktivity orgánů a škol v této problematice.

Byly to například tyto:

1. Výživa školních dětí z pohledu Ministerstva zdravotnictví. Mgr. Eva Gottwaldová, Minister­stvo zdravotnictví

2. Výkon státního zdravotního dozoru orgánem ochrany veřejného zdraví v oblasti školního stra­vování, MUDr. Zdeňka Trestrová, Ministerstvo zdravotnictví

3. Výchova ke správným stravovacím návykům ve školním curriculu a přípravě učitelů, doc. PaeDr. Eva Marádová, CSc., Pedagogická fakulta Praha

4. Posilování řídících kompetencí vedoucích škol­ních jídelen, Ph.Dr. Václav Trojan, Ph.D., Peda­gogická fakulta Praha

5. Výživa ve výchově ke zdraví, doc. MUDr. P. Dlou­hý, Ph.D., Mgr. D. Hrnčířová, Ph.D., 3. LF UK Praha

6. Škola a školní jídelna, Bc. Alena Strosserová, Společnost pro výživu

7. Hravě žij zdravě. Mgr. Jana Divoká, STOB

8. Zdravá abeceda, Nikola Křístek, AISIS

9. Zdravý životní styl očima dětí, MUDr. Zlatko Marinov (FN Motol)

10. Školní mléko a Ovoce do škol – programy pro školní děti podporované Evropskou unií, Michal Němec „Laktea“

11. Škola plná zdraví, škola se hýbe, Mgr. Eva Šťo­víčková, Bonduelle

12. Projekt zdraví – Juniorský maratón, MUDr. Dag­mar Heroldová, T. Vrzák, FN Motol, PI M

13. Soutěž „Sapere vědět jak žít“ Bc. P. Frantová, Cofet a.s.

Za MŠMT přivítal účastníky semináře vrchní ře­ditel Ing. Petr Špirhanzl. Vyjádřil podporu minister­stva tématům, která budou na semináři probírána. Popřál účastníkům příjemný pobyt na ministerstvu.

Moderování konference se ujala Ing. Alena Fürs­tová z ČŠI.

Během dopoledne se postupně střídala výše jme­novaná témata, která byla velmi pozorně sledována přítomnými účastníky. Účast na semináři byla ma­ximální, sál byl zaplněn již druhý den po rozeslání pozvánek, další zájemci museli být odmítáni, proto­že kapacita sálu je omezena na 80 míst. Pozváni byli lidé, které mohou svým působením ovlivnit výcho­vu dětí ke zdravému životnímu stylu – od pedagogů z pedagogických fakult, kde probíhá výuka budou­cích učitelů, přes vedoucí odborů školství krajských úřadů, krajské metodičky školního stravování i pra­covníky hygienických stanic z celé republiky.

Cílem semináře bylo popsat současnou situaci ve výchově ke zdravému životnímu stylu – zdravé vý­živě i pohybu – na všech stupních našeho školského systému. Dále se autoři semináře snažili představit významné projekty, které probíhají ve školách a po­máhají, mnohdy i prakticky, realizovat výchovu ke zdravému životnímu stylu.

Na semináři byla také vyslovena myšlenka na za­pojení školního stravování do výuky a vzdělávání právě v oblasti správné výživy. Bylo navrženo školám a pedagogům, aby více využívali každodenní praxe školní jídelny při výuce a přiblížili by tak žá­kům práci ve školní jídelně. Také by mohli pedago­gové na výstupech školní jídelny snadno aplikovat nové poznatky o potravinách, pokrmech a výživě. Zkrátka řečeno, je třeba využívat potenciálu školní­ho stravování k výchově dětí, žáků i studentů k vý­chově ke správným stravovacím návykům, které je budou provázet celým životem.

Praktickou ukázkou zdravých pokrmů, se kterými se mohou žáci i pedagogové setkat ve školní jídel­ně bylo pohoštění firmy Bonduelle, která připravila pro účastníky semináře praktické občerstvení během přestávek. Účastníci tak mohli ochutnat několik dru­hů zeleninových pomazánek a salátů.

Pohoštění doplnila firma Adler výrobky ze Šma­kouna (Smackera) – Šmakoun / Smacker je potravina vyrobená z vaječných bílků vhodná pro každého, kdo chce odlehčit svůj jídelníček, ale přitom se ne­rad vzdává oblíbených pokrmů. Výrobky Šmakoun / Smacker jsou zcela unikátní v tom, že je jednoduše zahrnete do klasického pokrmu, čímž jej odlehčíte, snížíte jeho energetickou hodnotu, zachováte chuť, na kterou jste zvyklí a budete jíst racionálně a zdra­věji. Šmakoun potraviny patří do stejné skupiny jako Smacker, ale nabízejí kromě klasického plátku také příchutě a štíhlé nudle, čímž jsou zcela unikátní.

Účastníci tak mohli ochutnat kvalitní párek s přídav­kem Šmakouna, a různé druhy sladkého pečiva.

Nápoje, které doplňovaly zdravé menu, byly buď mléčné od Danone nebo neslazené stolní vody od Kofoly.

Jedním ze zajímavých bodů, které se rozebíraly v dis­kuzi, byla přítomnost automatů a bufetů s nezdravými potravinami ve školách. Ze zkušeností kontrolních or­gánů je patrné, že automaty, které obsahují slazené sy­cené nápoje, sladkosti nebo jiné nevhodné potraviny je ve školách ještě pořád dost. Ideálním stavem by bylo, kdyby bylo možné je ve školách zakázat, jako je tomu v jiných zemích EU, např. ve Francii. Mgr. Eva Gottwaldová z Ministerstva zdravotnictví vidí řešení toho­to problému jako velmi složité, nelze prodej zakázat, ale musí se působit na ředitele škol, aby pečlivěji vybírali sortiment v automatech.

Závěrem celodenního semináře byla tisková kon­ference. Po celodenním semináři plném zajímavých informací, byla hodně rozpačitým závěrem. Přítomno bylo asi 20 novinářů, kteří vznesli v průběhu konferen­ce jen jeden dotaz. Mimo tiskovou konferenci pak ještě několik novinářů dělalo rozhovor s předsedou Společ­nosti pro výživu, MUDr. Petrem Tláskalem, CSc.

Za ministerstvo školství vystoupil na tiskové kon­ferenci vrchní ředitel vzdělávací sekce Mgr. Jakub Stárek, který mimo jiné řekl: „Minis­terstvo škol­ství si ten­to problém uvědomuje, nejdůležitěj­ší je ale pod­chytit zdra­ví, vyvážené stravování a dostatek pohybu už  v raném věku dítěte, napravovat pochybení rodiny až ve školních jídelnách je mnoh­dy pozdě,“ řekl na úvod a pokračoval: „Přes mnohé aktivity a programy ministerstva školství ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví či zemědělství, a také s NIDV v oblasti vzdělávání pedagogů v tomto směru, jsme se navíc rozhodli pro revizi Rámcového vzdělávacího programu tak, aby se v něm odrazil i tento neblahý fakt.“

Novináři dostali poměrně rozsáhlé materiály z ce­lého semináře, a jak se dalo předpokládat, pro své články vybrali především negativa. V článcích, kterých vzniklo k této akci velké množství, se pak čtenáři mohli dovědět, že:

  • České děti většinou odmítají zdravou výživu. Ukázalo to šetření České školní inspekce. I proto se ve školních jídelnách podává málo ryb, luštěnin a mléka. Děti to jednoduše nejedí.
  • Téměř 43 procent škol také nedodrželo takzvaný spo­třební koš ve spotřebě mléka, 27 procent ve spotřebě ryb. Naopak množství tuků čtvrtina škol překročila i dobrá zpráva se dá napsat tak, aby byla negativní.
  • Některé zprávy uvedly, že počet strávníků ve škol­ních jídelnách se zvýšil z 19% na 26% – čísla jsou z projektu Žij zdravě a týkaly se jen jedné akce.
  • Jinde jsme se dověděli, že 90% školních jídelen je samostatnými právními subjekty – v tiskové zprávě bylo správně, že zhruba 10% školních jídelen provozují soukromé firmy, ale většina školních jídelen je součástí školy.

Závěrem tedy lze konstatovat, že seminář na téma Výživa a pohyb byl velmi úspěšný a setkal se s vel­kým zájmem účastníků. Je trochu škoda, že i přesto, že tiskové materiály byly vypracovány s velkou peč­livostí, veřejnost z nich dostala jen zlomek informa­cí a většinou ještě vytržených z kontextu. Jediným způsobem, jak rozšířit zajímavé informace k většímu počtu čtenářů a objektivním způsobem, bude zveřej­nění jednotlivých referátů v našem časopise.