Z odborné literatury

Příjem hem železa a riziko nádoru plic v kohortě European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC)

Příjem hem železa a riziko nádoru plic v kohortě European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC)

Ward HA, Whitman J, Muller DC et al.
Eur J Clin Nutr 2018 Oct 18.

Úvod: Epidemiologické studie prokázaly, že hem železo, které je obsažené v červeném mase a zvyšuje tvorbu karcinogenních N-nitrososloučenin, může souviset s nádorem plic. Cílem studie bylo sledování vztahu mezi příjmem hem železa a rizika nádoru plic, přičemž byly k dispozici detailní informace týkající se kouření a koncentrace kotininu v krvi.

Metody: V rámci studie European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC) vyplnilo 416 746 jedinců z 10 zemí při vstupu do studie dotazníky týkající se demografických údajů a jídelních zvyklostí. Analýzy poměrů rizik (HR) a 95% konfidenčních intervalů (CI) vzniku nádoru plic (n = 3731) ve vztahu k příjmu hem železa, non-hem železa a celkového železa byly provedeny mezi 800 jedinců s nádorem plic a 1489 kontrolami, u kterých byl k dispozici výsledek sérového nikotinu.

Výsledky: Hem železo souviselo s rizikem nádoru plic i po adjustaci k anamnéze kouření (doba od zanechání kouření, počet cigaret za den) v analýzách kontinuálních proměnných (HR 1,03 na každých 0,3 mg/1000 kcal, 95% CI 1,00-1,07) i v analýze srovnávající nejvyšší vs. nejnižší kvintily (HR 1,16; 95% CI 1,02-1,32; trend napříč kvintily p = 0,035). U příjmu non-hem železa, který vykazoval negativní asociaci s rizikem nádoru plic, došlo po adjustaci na anamnézu kouření k oslabení tohoto vztahu. Adjustace na sérovou koncentraci kotininu nevedla k výraznějším změnám prokázané asociace mezi jedinci s nádorem a kontrolami.

Závěr: Vyšší příjem hem železa může mírně zvyšovat riziko nádoru plic.

Odkaz na původní článek (v angličtině) zde