Z odborné literatury

Dlouhodobá konzumace lepku u dospělých, kteří nemají celiakii a riziko ischemické choroby srdeční: prospektivní kohortová studie.

Dlouhodobá konzumace lepku u dospělých, kteří nemají celiakii a riziko ischemické choroby srdeční: prospektivní kohortová studie.

Zdroj:

Benjamin Lebwohl, Yin Cao, Geng Zong, Frank B Hu, Peter H R Green, Alfred I Neugut, Eric B Rimm, Laura Sampson, Lauren W Dougherty, Edward Giovannucci, Walter C Willett, Qi Sun, Andrew T Chan

BMJ 2017;357:j1892

Cíl:
Ověřit souvislost mezi dlouhodobým příjmem lepku a rozvojem ischemické choroby srdeční.

Osoby:
Celkem 64 714 žen z „Nurses Health Study“ a 45 303 mužů z „Health Proffesionals Follow-up Study“ bez výskytu ischemické choroby srdeční v anamnéze, kteří v roce 1986 vyplnili 131položkový semikvantitativní frekvenční dotazník, který následně vyplňovali ještě každé 4 roky až do roku 2010.

Hlavní měřený výstup:
Rozvoj ischemické choroby srdeční (fatální nebo nefatální infarkt myokardu)

Výsledky:
Během 26letého šetření zahrnujícího 2 273 931 osoboroků (pozn. v epidemiologických studiích bývá jmenovatel incidence vyjadřován jako person time – osobočas, resp. násobek počtu osob v riziku – možné expozice- a časových intervalů – dnů, měsíců, roků, po které jsou tyto osoby sledovány), se u 2431 žen a 4098 mužů vyvinula ischemická choroba srdeční.

Osoby v nejnižší pětině příjmu lepku měly incidenci ischemické choroby srdeční 352 případů na 100 000 osoboroků. Oproti nim osoby v nejvyšší pětině příjmu lepku měly incidenci 277 případů na 100 000 osoboroků. Rozdíl v incidenci byl tedy 75 případů na 100 000 osoboroků (95% konfidenční interval 51 až 98). Incidence tedy byla nižší ve skupině s vyšším příjmem lepku.

Po adjustaci na známé rizikové faktory (pozn. adjustace je postup, při kterém se statistickými metodami minimalizují účinky rozdílů ve sledovaných populacích, které by mohly ovlivnit výsledek jejich vzájemného srovnání) měli účastníci v horní pětině odhadovaného příjmu lepku poměr rizik ischemické choroby srdeční 0.95 (95% konfidenční interval 0.88 až 1.02, P = 0.29).

Po další adjustaci na příjem celozrnných produktů, byl poměr rizik 1.00 (0.92 až 1.09, P = 0.77). Překvapivě po adjustaci na příjem rafinovaných obilovin, byl odhadovaný přívod lepku spojen s nižším rizikem ischemické choroby srdeční (poměr rizik 0.85, 0.77 až 0,93, P = 0.002).

Závěr:
Dlouhodobý příjem lepku nesouvisel s rizikem ischemické choroby srdeční. Nicméně vyhýbání se lepku může vést ke snížení konzumace celozrnných produktů, což může kardiovaskulární riziko ovlivnit. Není tedy vhodné propagovat bezlepkovou dietu mezi lidmi, kteří nemají celiakii.

Odkaz na původní zdroj (v angličině) zde