Vybrané články

Činnost Společnosti pro výživu za uplynulé funkční období 2003-2004

2005/2

Jan Pokorný
Společnost pro výživu

Česká Společnost pro výživu (dále jen SPV) již má svou historii. Byla založena těsně po 2. světové válce v roce 1946, tj. před 60 lety. Tehdy také začal vycházet členský časopis, tehdy Výživa lidu, dnes Výživa a potraviny. Už to, že naše Společnost byla tak dlouho schopna existovat, svědčí o významu výživy pro náš národ a o správné orientaci práce v tehdejší Společnosti pro racionální výživu.

Nyní se však musíme od vzdálené minulosti obrátit na poslední dva roky, za které musíme skládat účty. Jak už to u tradičních společností bývá, i náš program činnosti se postupně přiblížil k realizovatelnému optimu, a proto se v hlavních rysech nezměnil, ale přesto jsme se snažili každý rok přijít s nějakým novým programem.

Těžištěm činnosti SPV bylo vydávání členského časopisu „Výživa a potraviny“ s přílohou „Zpravodaj školního stravování“, které i nyní pravidelně vycházely šestkrát ročně. Jejich odborná úroveň byla udržována redakční radou a skupinou recenzentů. Snažili se, aby náplň byla pestrá, zajímavá, aktuální a na dobré odborné úrovni. Náklad je na odborný časopis vysoký a je sledován značnou částí naší odborné veřejnosti.

Dalším významným oborem činnosti SPV bylo pořádání odborných akcí. Jako v předešlých letech, tak i v posledním období leželo těžiště v pořádání vlastních samostatných akcí. Nejrozsáhlejším setkáním byly konference o školním stravování, které se konaly ve dvou termínech vždy v květnu a byly obě hojně navštíveny. Následovala akce orientovaná na výrobce potravin, ale zjistili jsme, že zástupci potravinářského průmyslu jsou stále orientováni spíše specializovaně a nemají dost obecného zájmu o kvalitu a bezpečnost potravin. Proto jsme se rozhodli, že v příštích letech už tyto všeobecné konference nebudeme pořádat a budeme se orientovat na úzce zaměřené akce. O prázdninách se konaly tradiční kursy pro pracovníky školního stravování. Tyto kursy považujeme za velmi úspěšné a uvažujeme o jejich rozšíření na další obory.

Na podzim jsme po oba roky pořádali konferenci o dietním stravování, a to nejen nemocničním, ale i pro ambulantní léčení. Tyto semináře byly dostatečně navštívené a budeme v nich pokračovat. V listopadu se vždy konala tématická konference, zaměřená na všechna odvětví výživy člověka. Tato konference byla vždy navštívena asi stovkou účastníků. Budeme v ní dále pokračovat a plánujeme větší podíl původních vědeckých sdělení. Poslední akcí roku byly konference o různých formách společného stravování, které se rovněž těšily značnému zájmu. Všechny naše akce byly obohaceny o výstavky výrobců potravin a pomůcek pro stravování, včetně počítačového servisu.

Další významnou skupinou akcí byly konference pořádané jinými organizacemi, ale se spoluúčastí SPV. Většinou jde již o dlouholetou spolupráci. V prvním čtvrtletí je to tradičně Konference o kvalitě potravin a potravinových surovin, pořádané v návaznosti na příslušné veletrhy a také hojně navštívené. V minulém období k nim přibyl veletrh Gastronomie a hotelnictví, kde se také zúčastňujeme doprovodnou akcí. Na počátku září je to již po několikáté mezinárodní konference o vitaminech jiných biologicky aktivních látkách, kde hlavním pořadatelem je firma Radanal v Pardubicích a která je početně navštívená. Bezprostředně po ní následuje setkání hygieniků výživy v Teplicích, které má již tradičně vysokou odbornou úroveň.

Kromě pravidelných akcí se pořádají i mimořádná setkání, např. předloni o databázích složení potravin nebo loni ve spolupráci s 3. LK KU o významu trans-nenasycených mastných kyselin ve výživě. Loni jsme se zúčastnili akce pořádané na podzim Ministerstvem zemědělství ke Dni výživy. Tato akce byla mimořádně úspěšná a hodláme se proto na ní i v tomto roce podílet.

V loňském roce byla vypracována výživová doporučení pro naše obyvatelstvo. Nyní jsou po obsáhlé diskusi v definitivní formě k dispozici zájemcům. Terminologická komise připravila loni další příspěvek, který bude v letošním roce publikován.

Za velmi důležitou akci považujeme založení internetové stránky Společnosti pro výživu. Při stále rostoucím zapojení zájemců o výživu na internet se tato činnost jeví jako mimořádně závažná, protože umožňuje rychlou a pružnou komunikaci se zájemci o správnou výživu. V minulém roce byla také úspěšně dokončena prvá část Zprávy o stavu výživy v ČR, která bude v nejbližší době dostupná na naší internetové stránce, V tomto roce se plánuje její dokončení a publikování.

Další významná činnost má sice spíše organizační charakter, ale je důležitá z hlediska souladu činnosti SPV s platnou legislativou. SPV totiž založila dceřinnou společnost Výživaservis s. r. o., která převzala některé stránky činnosti SPV, takže ta se nyní může lépe soustředit na vlastní činnost, pro kterou byla zřízena.

SPV je nezávislým občanským sdružením, které nedostává žádnou oficiální finanční podporu a musí tedy pokrýt všechny náklady z výsledků vlastní činnosti. V poslední době byla činnost mírně ztrátová, ale v uplynulém funkčním období nastal obrat a naše finanční situace se zlepšila, takže příjmy přesahují výdaje. Tento zvrat je velmi důležitý, protože nám umožňuje zahájit některé aktivity, které si dříve SPV nemohla dovolit.

Nechci zmiňovat jen naše úspěchy, ale je potřebí se zmínit také o nedostatcích. Za největší nedostatek považuji pozvolný pokles počtu členů. Již před dvěma léty jsme na tuto tendenci upozorňovali, ale stav se stále nelepší. Hlavní příčinou je to, že činnost SPV je zajištěna pro všechny zájemce bez ohledu na členství a noví členové proto nejsou dostatečně motivováni. Proto nemůžeme ani v nejbližší budoucnosti očekávat podstatné zlepšení, ale asi důležitější je, že činnost SPV není ohrožena.

Dalším nedostatkem je, že SPV za poslední dva roky nedokázala uveřejnit výživové doporučené dávky. Jejich vypracování však bylo v ČR iniciováno a financováno ze zdrojů Ministerstva zdravotnictví ČR, bez jejichž souhlasu nemůžeme výsledky uveřejnit. Doufáme, že se v příštím funkčním období tento úkol podaří splnit, protože závazné výživové dávky naše obyvatelstvo nutně potřebuje.

Třetím nedostatkem je ta okolnost, že SPV nevydala za uplynulé funkční období žádné neperiodické publikace. Bylo to způsobeno tím, že toto vydávání je značně ztrátové, takže jsme nemohli v tomto směru nějakou činnost vyvíjet, dokud se naše hospodářská bilance nezlepší. Nyní, kdy již hospodaření SPV je kladné, rozhodli jsme se navázat na dřívější tradici a připravili jsme v loňském roce dvě publikace, které hodláme v roce 2005 vydat.

SPV může poskytovat také konzultace a expertní činnost, pokud se vyskytne požadavek z praxe.

Jak plyne z výčtu aktivit, je přes některé nedostatky činnost SPV úspěšná. Přispěla k tomu značně výborná funkce sekretariátu, ale hlavně činnost řady vynikajících odborníků, kteří nezištně vyvíjejí ve svém volném čase činnost ve prospěch rozšiřování poznatků o správné výživě a stravování. Za tuto činnost jsme velmi vděčni a byli bychom rádi, kdyby se okruh aktivních spolupracovníků dále rozšiřoval. Dosavadní činnost správní rady a presidia SPV, kteří se pravidelně scházeli a organizačně SPV podporovali, jistě přispěla k našemu společnému úspěchu. Nesmíme opomenout ani činnost revizní komise, která se zabývala nejen finančními otázkami, ale také kontrolou plnění úkolů a zlepšením práce funkcionářů SPV.

Z tohoto přehledu činnosti plyne, že přes některé nedostatky můžeme hodnotit činnost SPV za poslední dva roky kladně, a doufáme, že v dalším období se budou aktivity SPV dále prohlubovat a rozšiřovat.