Vybrané články

Akce „Jíme všechno“ – o propojení MŠ, JMŠ a rodičů při stravování předškolních dětí

2005/4

Mgr. Jiřina Belšanová
MŠ Praha 2

 

Mateřská škola je místo, kde většina předškolních dětí poprvé vstupuje do širšího společenství dětí i dospělých. Je to prostředí, kde jsou rozvíjeny jejich dovednosti, schopnosti a zájmy, ale i utvářeny návyky, které budou děti využívat nejen v MŠ, ale i v dalších letech svého života. Pediatři, psychologové a pedagogové dokazují, že většina toho, co dítě prožije a přijme z podnětů i v MŠ, dítě zhodnotí a najde pro to uplatnění i ve svém dalším životě. Rovněž nás upozorňují, že pohyb a výživa jsou podstatné faktory, které ovlivňují vývoj a růst předškolního dítěte a jsou nezastupitelné. A to nejen bezprostředně, ale i z hlediska pozdních důsledků v následujících obdobích jejich života. Proto výchova ke zdraví, správnému životnímu stylu je v tomto věku neopominutelná a i proto jsou uvedeny tyto zásady jako jedny z cílů pro předškolní vzdělávání.

Co tedy může z hlediska výchovy ke zdravému životnímu stylu MS ovlivňovat?

  • určitě je to dostatek denních pohybových aktivit řízených i spontánních
  • správná výživa s pitným režimem
  • vhodná organizace dne s relaxací, kompenzací zejména pohybem jako významný psychohygienický činitel
  • vzdělávací činnosti zaměřené k poznávání lidského těla, jeho vývoje, rozvoje a s tím spojená správná výživa

V koncepci mateřské školy, kde pracuji, je zakomponováno prosazování zdravého životního stylu jako jedné z nejvyšších životních hodnot.

To znamená, že v předškolním vzdělávání dětí ve věku 361et máme zařazenou rozmanitou nabídkou pohybu spojenou i s úrazovou prevencí, zdravou výživou s celodenním pitným režimem dle potřeby a přání dítěte, ale i zajímavou a pestrou skladbou vzdělávacích tématických činností pro děti. Tímto se snažíme vést děti k pomyslnému cíli, že jsou odpovědné za vlastní chování a způsob života, ochranu svého zdraví v míře přeměřené jejich věku a schopnostem. Je to vlastně výzva k postupnému osvojování životního stylu.

Jaká je činnost MŠ a JMŠ (jídelny MŠ) v těchto oblastech konkrétně?

Z hlediska zařazování optimálních pohybových aktivit pro děti pro podporování jejich tělesného a pohybového rozvoje jsme řešili 3letý grant MŠMT ČR – pohybově rekreační program (PRP) což je všeobecně rozvíjející pohybový program k upevňování zdraví, zvyšování tělesné kondice, osvojování pro život důležitých pohybových dovedností, zvyšování pohybových schopností, ale také je to kompenzace a relaxace celodenní zátěže pohybem.

S tímto úzce souvisí i prevence úrazovosti (nejen při pohybu), a tak spolupracujeme s nadací Podaná ruka-jak předcházet v životě dětí úrazům, jejichž procento neustále narůstá.

Ve školním vzdělávacím plánu MŠ jsou tak denně zařazovány pohybové aktivity řízené i spontánní a průběžně zařazována vzdělávací témata např.: dobré a špatné návyky, vitamíny kolem nás, poznatky o přírodě , význam ovoce a zeleniny pro můj život, co nám vaří kuchařky, význam hygieny – základní hygienické návyky, proč jíme omyté ovoce, zeleninu, prevence nemocnosti – přírodní vitamíny, význam zdravé výživy pro život člověka, znehodnocování potravin, zubní prevence, chceme být zdraví a co pro to uděláme, jak voda pomáhá, pitný režim -proč pijeme v průběhu dne, kultura stolování, pohyb x potraviny x pitný režim, co je a co není zdravé, co nejím – ale alespoň ochutnávám.

S těmito tématy je spojeno i konkrétní poznávání práce kuchařek, jak sestavují jídelníček, aby byl pestrý, co která potravina znamená pro mé tělo, proč musím jíst – dle své potřeby, proč musím pít, proč někdo nemůže jíst všechno, proč některé děti mají jinak upravené pokrmy apod.

Mateřská škola je místo, kde se ve většině případů děti prvně setkávají i s jinou úpravu pokrmů, než jsou zvyklé z domova a kuchařky i učitelky se setkávají s různorodýrni výživovými zvyklosti jednotlivých rodin. Dalo by se říci, co rodina, to jiný jídelníček A tak skloubit navyklé „chutě“ dětí z domova s jídelníčkem MŠ zejména ze začátku školního roku či nástupu dítěte do MŠ je většinou obtížné. A právě z tohoto důvodu vždy na prvním setkání s rodiči vyhlašujeme celoroční soutěž „Jím všechno“, kdy se rodiče dovídají pravidla této soutěže a proč tuto pomyslnou soutěž vyhlašujeme. S rodičovskou radou, vedoucí kuchařkou dále konzultujeme skladbu jídelníčku, spotřební koš za předchozí období, výši stravného tak, aby jídelníček byl dostatečně pestrý a splňoval všechny náležitosti.

Kuchařky se potom celý rok zamýšlejí nad sestavováním jídelníčku dle zásad zdravé výživy, obměňují recepty, dbají na příjemný vzhled, vůni, barvu, uspořádání na talíři – nejen dle svých pracovních přístupů, ale využívají i námětů rodičů. U pravidelně vyvěšovaných jídelníčků je i nabídka receptů na buď velmi oblíbené pokrmy nebo naopak neznámé, ty, co se doma nevaří (dle zjištění u dětí nebo informace od rodičů ) nebo na jinou úpravu pokrmů, než bývá zvykem v české kuchyni (ryby, luštěniny).

V naší celoroční soutěži „Jím všechno“, kterou všichni: učitelky, kuchařky, děti, ale i rodiče vnímáme jako nedílnou součást našeho života v MŠ, se nejedná o kvantitu spotřeby – čili velké porce jídla, ale o ochutnávání a postupné jedení všeho, co kuchyň MŠ nabízí.

Touto pomyslnou soutěží dochází k celoročnímu propojení výše uvedeného vzdělávacího programu, který pro děti připravují učitelky se zajišťováním zdravé výživy, kterou pro děti připravují kuchařky tj. vyvážená a plnohodnotná strava, vhodný jídelníček při dodržování správné technologie přípravy pokrmů i nápojů, dostupný pitný režim v průběhu celého dne, vhodné intervaly mezi podáváním jídel, ale i sledování obliby jednotlivých pokrmů – chutnosti, rozmanitosti zpracování, uspořádání na talíři, vnímaní velikosti porcí pro jednotlivé děti apod.. Rovněž rodiče (na základě dostatku infonnací) pečlivěji sledují stravování svých dětí.

Kuchařky v průběhu školního roku sledují, jaké zvyklosti ve stravování si děti přinášejí z domova, jaké pokrmy jsou oblíbené a které méně, zvažují způsob jejich úpravy, hovoří s dětmi, jak doma maminka např. vaří rybu, čočku, využívají i doporučení či námětů rodičů. Protože i z tohoto pohledu je nutné vnímat rozdílnost dětí. A tak nejen učitelky konzultují s rodiči stravování jejich dětí, ale i vedoucí kuchařka, která má přehled (na základě svých podkladů k vyhodnocení celoroční soutěže Jím všechno) co a kolik které dítě jí.

A tak i tímto velmi konkrétním způsobem dochází k propojení činnosti školy, jídelny, rodičovské rady i rodičů. Děti mají v MŠ odpovídající výživu, ale kuchařky vnímají i výživové zvyklosti dětí, které si přinášejí z domova a postupně se je snaží ovlivňovat v duchu zásad zdravé výživy.

Všechny tyto akce MŠ i JMŠ jsou využity i pro další informovanost rodičů. Je zřejmé, že opravdu víme, co jejich děti jedí, co mají rády a co odmítají. A s těmito informacemi se dá velmi dobře pracovat při konzultacích s rodiči – jak probíhá stravování jejich dětí.