Vybrané články

Vývoj spotřeby potravinářských výrobků v ČR v uplynulém desetiletí

2023/6
Ing. Ilona Mrhálková, Ing. Ivana Dolanová, Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Praha

Abstrakt
V článku je hodnocen vývoj celkové hmotné spotřeby jednotlivých potravin a stručně i nealkoholických nápojů za období let 2012-2021. Jsou zde rovněž zmapovány faktory, které spotřebu potravin nejvíce ovlivnily. Pozornost je věnována vývoji poptávky a spotřeby v letech 2020 a 2021, kdy byla ČR zasažena pandemií covid-19. Z provedené analýzy je zřejmé, že u většiny hodnocených potravin došlo během posledních sledovaných 10 let k nárustu spotřeby. Pozitivním zjištěním z hlediska výživových požadavků je výrazné zvýšení spotřeby ovoce, zeleniny, mlékárenských výrobků, drůbežího masa a luštěnin, naopak nepříznivě lze hodnotit nárůst spotřeby cukru. K poklesu spotřeby došlo u pekárenských výrobků, sádla a všech druhů nealkoholických nápojů.

Klíčová slova: spotřeba, potraviny, nealkoholické nápoje, pandemie covid-19

 

Celý článek (PDF)

Abstract
The article assesses the development of the total material consumption of individual foods and, briefly, non-alcoholic beverages over the period 2012-2021. It also maps the factors that have most influenced food consumption. Attention is paid to the development of demand and consumption in 2020 and 2021, when the Czech Republic was affected by the covid-19 pandemic. It is clear from the analysis that the consumption of most of the assessed foods has increased during the last 10 years. A positive finding in terms of nutritional requirements is the significant increase in the consumption of fruit, vegetables, dairy products, poultry and legumes, while the increase in sugar consumption is unfavourable. Consumption declined for bakery products, lard and all types of non-alcoholic beverages.

Keywords: consumption, food, non-alcoholic beverages, covid-19 pandemic