Výživa obecně

Současný stav znalostí o železe

V posledních letech znalost o biologii železa značně pokročila. Bylo zjištěno, že v regulaci bílkovin hraje roli 5 nově objevených bílkovin. Existují nové pohledy na stav železa při chronickém onemocnění zanícením, neboť bylo zjištěno, že infekce napadá hladinu železa v krvi. U dětí a těhotných žen převládá deficit železa a nebyl znám důvod, proč k tomu došlo. Je nutné identifikovat úlohu železa v patogenesi chronických onemocnění jako je onemocnění kardiovaskulární a nádorové.

Železo je potenciálním antioxidantem stejně jako je nutrientem. Přebytek volného železa se může snadno zúčastňovat redox reakcí, které poškozují bílkoviny, nukleové kyseliny a sacharidy a iniciovat peroxidaci lipidů.

Dostatečné zásobení organismu železem je nezbytné pro fungování mnoha biochemických procesů, včetně přenosu elektronů, regulace genů, transportu kyslíku, regulaci růstu a diferenciaci buněk, regulaci vstupu železa do buněk a do bílkovin. 5 nově objevených bílkovin, které mají důležitou úlohu v regulaci železa jsou: „Ferroportin -1 (IREG – 1), Divalent metal transporter protein, Duodenal cytochrome B (Dcyb), Hemochromatosis gene protein (HFE), Hepcidin.“

Deficit železa je nejrozšířenějším činitelem, který rozbourává nutriční rovnováhu. Je rozšířen u více než 1/3 světové populace jak v průmyslových, tak rozvojových zemích. Důvody pro široké rozšíření deficitu železa a s tím spojené anemie netkví v nedostatečném množství železa ve stravě, v nízké využitelnosti železa z potravin, ani v nadměrné ztrátě krve. Nyní bylo prokázáno, že deficit železa je variabilní a závisí na přeměně bílkovin, které regulují železo. Funkční deficit železa je možno odhalit dříve než anemii.

Deficit železa, objeví-li se v raném dětství, může dlouhodobě ovlivňovat organismus. U sledované skupiny dětí v Kostarice, které měly od raného dětství anemii, způsobenou nedostatkem železa, se deficit projevoval ještě po 10–15 letech. V několikaleté studii v Chile nalezli stálou změnu v rychlosti nervového vedení ještě po 5 letech po léčení anemie z nedostatku železa v dětství. Převaha deficitu železa u dětí a žen ve světě zůstává nezměněna i při vynaloženém úsilí tento deficit vylepšit.

Existuje předpoklad, že obohacování základních potravin železem je výhodný a účelný způsob, který by mohl řešit zdravotní problémy z deficitu železa.

Podle:
A. Bowley
Nutriview 2007/1, 5–7