Archiv akcí SPV

Školní stravování 2011 – program konference

Ke zdravé výživě školních dětí

Úterý odpoledne – Výživa a dietní stravování ve školní jídelně

zahájení ve 14:30 hod. (14:30 – 17:30)

Moderuje: Dr. Ševčík, Dr. Trestrová

I. BLOK

Úvod konference – MUDr. Petr Tláskal, CSc., předseda Společnosti pro výživu

 • MUDr. Schwarz Jan, FN Plzeň
  Požadavky dětí na dietní či vegetariánský způsob výživy v době školní docházky (statistika + onemocnění)
 • MUDr. Trestrová Zdeňka, MZ ČR
  Dietní stravování ve školní jídelně
 • PhDr. Nesrstová Marie, FN Motol
  Interakce rodiny, školy a dalších subjektů při  zajišťování dietní výživy

DISKUZE K PŘEDNÁŠENÝM TÉMATŮM

PŘESTÁVKA

II. BLOK

 • Bc. Packová Anna, Magistrát města Brna
  Problémy s narůstající potřebou dietního stravování v praxi celé republiky
 • Bc. Stávková Jana, LF Masarykova univerzita Brno
  Dietní stravování na základních školách (výsledky bakalářské práce)
 • Starnovská Tamara, NT Fakultní Thomayerova nemocnice Praha
  Názor nutričního terapeuta na dietní  stravování ve školních jídelnách, finanční náročnost diet
 • Mgr. Trunda Michal, MŠMT ČR
  Koncepce začlenění dietního stravování do školního stravování, změna legislativy

DISKUZE K PŘEDNÁŠENÝM TÉMATŮM

Středa dopoledne – Školní stravování jako nedílná součást školy a výchovy ke správnému životnímu stylu

(9:00 – 12:00)

Moderuje: Dr. Tláskal, CSc., Ing. Šulcová

III. BLOK

 • Ing. Šulcová Eva, SPV
  Historie školního stravování v ČR, odkaz k současné situaci ve školním stravování
 • Ing. Věříšová Ludmila, CSc., SPV
  Školní jídelna jako součást školy – co musí ředitel znát o školním stravování,legislativa školy a školní jídelny – společné body
 • MUDr. Trestrová Zdeňka, MZ ČR
  Odpovědnost vedení školy a pracovníků školní jídelny při zajišťování školního stravování z pohledu hygienické služby
 • Mgr. Trunda Michal, MŠMT ČR
  Potřeba dalšího vzdělávání nepedagogických pracovníků v oblasti výživy,včetně dietního stravování – legislativa, financování

DISKUZE K PŘEDNÁŠENÝM TÉMATŮM

PREZENTACE FIREM – FORMOU UPOUTÁVKY A POZVÁNKY KE STÁNKŮM

PŘESTÁVKA

IV. BLOK

 • Zástupci MZ ČR a MŠMT ČR
  Podpora školního stravování v ČR, význam výživy v boji proti civilizačním onemocněním
 • MUDr. Procházka Michal
  Sledování dětí školního věku, porucha metabolismu lipidů a rozvoj cévních onemocnění
 • MUDr. Barčáková Ulrika, MUDr. Marinov Zlatko, FN Motol
  Poznatky o výživě školních dětí z obezitologické poradny ve FN Praha Motol
 • Doc. MUDr. Urbanová Zuzana, CSc
  Vliv soli na obezitu a zvýšení krevního tlaku u dětí
 • MUDr. Tláskal Petr, CSc., FN Motol
  Školní jídelna a škola v jednotné výchově ke zdraví

DISKUZE K PŘEDNÁŠENÝM TÉMATŮM

VYHLÁŠENÍ DNE BOJE PROTI OBEZITĚ

Středa odpoledne – aktuální problémy z praxe a panelová diskuze

(14:30 – 17:30)

Moderuje: Bc. Koutová Jitka, Bc. Strosserová Alena

V. BLOK

 • Bc. Koutová Jitka, ČŠI
  Jak má ředitel pracovat s inspekční zprávou o školní jídelně
 • Mgr. Zeman Pavel
  Hospodaření školy a školních jídelen v roce 2011

PANELOVÁ DISKUZE K AKTUÁLNÍ OTÁZKÁM ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ

Mgr. Zeman Pavel, Mgr. Trunda Michal, MUDr. Trestrová Zdeňka ….a další

DISKUZE K PŘEDNÁŠENÝM TÉMATŮM

PREZENTACE FIREM – FORMOU UPOUTÁVKY A POZVÁNKY KE STÁNKŮM

PŘESTÁVKA

VI. BLOK

 • Mgr. et Bc. Průša Tomáš, MU Brno
  Programy pro školní stravování – srovnání jejich kvality
 • Filip Sajler a Ondřej Slanina + Bc. Strosserová Alena, Bc. Packová Anna, ing. Hladík Zdeněk
  Soutěž o nejlepší školní oběd 2010 a 2011

DISKUZE K PŘEDNÁŠENÝM TÉMATŮM

Čtvrtek dopoledne – Convenience ve školním stravování

(9:00 – 11:30)

Moderuje: Ing. J. Blattná, Mgr. Miroslava Slavíková

VII. BLOK

 • Mgr. Slavíková Miroslava, KHS Ústí nad Labem
  Polotovary, pohotové potraviny a jejich používání ve školní jídelně z pohledu hygienika
 • Pondělíček Tomáš, menza České zemědělské univerzity Praha
  Správné používání konveniencí – kombinace čerstvých a pohotových potravin z pohledu kuchaře
 • Doc. Dr. Ing. Mareš Jan, MZLU Brno
  Pangasius a další ryby ve školním stravování

DISKUZE K PŘEDNÁŠENÝM TÉMATŮM

PŘESTÁVKA

VIII. BLOK

 • MUDr. Dlouhý Pavel, 3. LF UK Praha
  Dávky DACH – jejich význam pro školní stravování a porovnání se současnými dávkami
 • Ing. Bc. Noveský Ivan, gen. ředitel Cofet
  První ročník celostátní soutěže „SAPERE- vědět, jak žít“ na všech základních a středních školách ve šk. roce 2010/2011
 • Krajíčková Květa, NT, Výživa dětí
  Umění a výživa

DISKUZE K PŘEDNÁŠENÝM TÉMATŮM

Závěrečné slovo – MUDr. Tláskal Petr, CSc., předseda Společnosti pro výživu