Vybrané články

Rizika kontaminace potravin z kuchyňského nádobí

2017/1
MVDr. Hana Šuchmová, Ing. Bc. Kateřina Koplová, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Abstrakt
Bezpečnost potravin může ovlivnit mnoho různých faktorů, jedním z nich jsou i výrobky, které jsou určeny pro styk s potravinami. Materiály a předměty, které přichází do styku s potravinami, musí být vyrobeny v souladu se správnou výrobní praxí a musí splňovat hygienické požadavky. Do potravin nesmí uvolňovat své složky a tím nepříznivě ovlivnit bezpečnost a kvalitu potravin. Pokud tyto výrobky nevyhovují požadavkům platné legislativy, mohou být jedním ze zdrojů kontaminace potravin a následného ohrožení zdraví spotřebitelů. V tomto článku je uveden přehled materiálů, které se nejčastěji používají k výrobě kuchyňského nádobí a náčiní a zdravotní rizika z kontaminace potravin chemickými látkami, uvolňujícími se z materiálu nádobí. Dále jsou zmíněny případy přenosu rizikových látek z kuchyňského nádobí a náčiní do potravin, zjištěné v Moravskoslezském kraji, České republice a v zahraničí..

 

Celý článek (PDF)

Abstract
Safety of food can be influenced by many factors, including articles intended to come into contact with food. Materials and subjects which come into contact with food must be produced according to good manufacturing practice and must fulfill hygienic requirements. They cannot release their components into food and by this negatively influence safety and quality of food. If these articles do not fulfill requirements of valid legislation, they can be one of the sources of food contamination and following threat to life of consumers. In this article, there is a list of materials which are most commonly used for production of kitchen utensils and medical risks of food contamination by chemicals released from the material of the utensils. Further in the article there are cases of transfer of hazardous substances from kitchen utensils into food in the Moravian-Silesian region, the Czech Republic and abroad.