Archiv akcí SPV

Ohlédnutí za 1. studentskou konferencí

Ohlédnutí za 1. studentskou konferencí nazvanou Výživa, potraviny a zdraví 2009, která se konala v Brně 29. června 2009.

Společnost pro výživu ve spolupráci s vysokými školami uspořádala 1. studentskou konferenci nazvanou Výživa, potraviny a zdraví 2009.
Konference byla rozčleněna do dvou celků. První část se konala 3. červana 2009 na 3. LF UK v Praze a druhá pak 29. června na  LF MU v Brně.

Přednášená sdělení vycházela ze závěrečných bakalářských a magisterských prací studentů z několika moravských univerzit: Masarykova univerzita – obor Výživa člověka, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita – obor Technologie potravin, Veterinární a farmaceutická univerzita – obor Bezpečnost a kvalita potravin, Vysoké učení technické – obor Chemie a technologie potravin a Ostravská univerzita – obor Ochrana veřejného zdraví. Brněnskou konferenci zahájil předseda Společnosti pro výživu MUDr. Petr Tláskal, CSc. a prof. MUDr. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc. z LF MU Brno.  

Devět příspěvků prezentovalo bakalářské a jedenáct diplomové práce.

Na této akci nešlo jenom o přednesení závěrů vlastních témat a experimentů, kterými se studenti během studia zabývali. Byla zde také možnost kontaktu mezi mladými odborníky na určitou problematiku. Společným jmenovatelem pro všechny byly potraviny a výživa s dopadem na lidské zdraví. Pro sdělení se vybraly kvalitně zpracované práce, jejich autoři měli možná poprvé příležitost vyzkoušet si obhajobu výsledků a závěrů před zaplněným auditoriem, kde seděli jejich kolegové, ale i učitelé, rovněž odborníci ve svém oboru. Rozdílnost prací nespočívala ani tak v různé úrovni znalostí, z pohledu kolik kdo umí, ale čím se blíže zabývá.

Vyslechli jsme tedy příspěvky výživově zaměřené na objektivní zjišťování informací od respondentů (například ohledně stravovacích návyků budoucích lékařů nebo rizikových faktorech osteoporózy u mladistvých), na výhody mateřského mléka a na význam probiotik. Jeden příspěvek připomněl loňský rok brambor průzkumen mezi spotřebiteli. Zajímavá byla sdělení o hodnocení nutričních softwarů, doplňcích stravy a mediálních sdělení v oblasti výživy. Rovněž jsme se dozvěděli o mikrobiologických aspektech produkce potravin, ať již to byla problematika biogenních aminů, antibiotické rezistence bakterií (izolovaných z drůběžích brojlerů nebo prasat) či srovnání mikrobiologické jakosti biopotravin s klasicky vyráběnými potravinami. Další přednášející se zabývali využitím netradičních a méně využívaných surovin pro potravinářství (kustovnice čínská, maka, lupina), jiné práce se zaměřily přímo na metodu, neboť každý experiment má nějaký cíl a způsob provedení – tyto práce hodnotí využití metod pro laboratorní a kontrolní účely a rozvíjí jejich použití (stanovení  antioxidačního účinku v koření, stanovení k. propionové v pekařských výrobcích, stanovení mléčných bílkovin).

Součástí byla diskuze k představeným sdělením, do které se zapojili všichni přítomní. Mohli jsme tedy získat rozhled v rámci široké oblasti, která je zahrnuta v názvu konference. Výživa člověka a jeho zdraví totiž úzce souvisí se znalostí výroby a kontroly jakosti potravin a naopak výroba kvalitních potravin by měla zahrnovat znalosti výživy člověka ve vztahu k jeho zdraví.

Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D., MVDr. Halina Matějová