Poradna - Školní stravování

Je možné, aby dospělí strávníci školní jídelny nedostávali dezerty?

Je možné, aby dospělí strávníci školní jídelny nedostávali dezerty (např. ovoce, jogurty, saláty, pudink,…), které jsou uvedeny v jídelníčku a které vydávají dětem? Existuje nějaký předpis, zákon, podle nějž by bylo možné tímto rozlišovat strávníky, nebo má každý strávník právo na celý oběd dle jídelníčku (velikost porce dle pravidel)? Dosud dostávali všichni vše, tento týden beze slova vysvětlení dospělí strávníci bez dezertů…

Děkuji za odpověď

Dobrý den,
odpovídám na dotaz, který se týkal doplňků oběda pro dospělé strávníky.
Nejprve je třeba připomenout ustanovení školského zákona § 119, kde je zmíněna možnost zajišťování stravování zaměstnanců škol a školských zařízení, a to za úplatu. Z toho vyplývá, že stravování dospělých není hlavním posláním školního stravování. Školní stravování se řídí prováděcí vyhláškou ke školskému zákonu, vyhláškou o školním stravování č. 107/2005 Sb., v platném znění, a je vztaženo pouze k dětem, žákům, studentům, stravování zaměstnanců škol a školských zařízení se řídí převážně zákonem 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků a vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování. Z tohoto titulu může být i odlišný pohled na podávání doplňků oběda. Rozhodující je kalkulace nákladů na potraviny jednotlivých skupin stravovaných, proto se může stát, že podle finanční normy na potraviny dětem doplněk oběda náleží, dospělému nikoliv.
Podle ekonomických předpisů se závodní stravování sleduje odděleně a tudíž se může stát, že ne vždy závodní stravování finančně dosáhne i na doplňky oběda.
V praxi by se nemělo stát, aby jedna kategorie strávníků jedla tzv. na úkor druhé. Domnívám se, že to je i ten důvod, proč nemáte pravidelně doplňky oběda tak jako děti. Skutečný důvod je třeba zjistit přímo u vás v zařízení, kde by měly být zapracovány ve vnitřních předpisech organizace zásady poskytování závodního stravování v souladu se zákoníkem práce a výše uvedenými předpisy a to tak, aby bylo patrné za jakých podmínek a na co máte nárok.

 

S pozdravem
Olga Johanidesová
oddělení organizace školství
odbor školství, mládeže a sportu