Poradna - Hygiena potravin

Jaké jsou požadavky na provozovnu s domácími potravinami?

Dobrý den, pokud mám v úmyslu prodávat doma vyrobené potraviny (nejedná se o živočišnou výrobu), jak je to s požadavky na provozovnu? SZPI mi odpověděla, že bych spadal do kategorie \“Výrobce a prodejce potravin vyráběných v domácnosti a prodávaných z domu\“ v tomto případě není nutné kolaudační rozhodnutí a SZPI je při kontrole nevyžaduje (zjednodušeně řečeno je možné vyrábět potraviny doma v kuchyni). Pokud se ovšem podívám na krajskou hygienu, kde se musím také registrovat, tak tam o žádné kategorii, jako je \“Výrobce a prodejce potravin vyráběných v domácnosti a prodávaných z domu\“ nedozvím. Pouze odkazují na nutnost kolaudace provozovny a s tím spojené předpisy. Jak to tedy je? SZPI provozovnu nevyžaduje ale hygiena ano? Může na mě přijít kontrola z hygieny, když se nejedná o živočišnou výrobu ani stravovací zařízení? Děkuji za odpověď.

Každé podnikání tedy i výroba potravin je vázáno na splnění určitých požadavků, které stanoví obecně závazné předpisy (Nařízení ES, zákony a vyhlášky platné v ČR, které platí stejně pro všechny orgány státní správy)). Při vytváření podmínek pro jakoukoliv výrobu potravin je třeba respektovat skutečnost, že výroba potravin i v malém objemu je činnosti epidemiologicky závažnou proto se ještě před zahájením činnosti musí tazatel seznámit a v rozsahu přiměřeném činnosti respektovat ustanovení potravinové legislativy včetně předpisů a ustanovení souvisejících s ochranou veřejného zdraví. Není ani dotčena povinnost mít k podnikání oprávnění a registrace domácí výrobny u územně příslušného inspektorátu Státní zemědělské a potravinářské inspekce.
 

Zda pro domácí a svým rozsahem omezenou výrobu musí tazatel zřídit „provozovnu“ je možno odpovědět, že tak učinit nemusí, ale místo kde se provádí výroba potravin se do jisté míry provozovnou stává.. Vše závisí na tom jaké potraviny a v jakém množství se budou vyrábět.
 

Co je, ale v souvislosti s požadavky předpisů důležité je podle mého názoru skutečnost, že drobná výroba například domácích marmelád nebo pečiva se nemusí řídit zásadami pro potravinářské podniky, ale méně náročnými požadavky pro drobnou výrobu uskutečňovanou v prostorách sloužících k bydlení.
 

Pro domácí výrobu platí požadavky, které může splňovat většina prostornějších a dobře udržovaných domácností – z textu níže uvedeného předpisu ES cituji:
 

1. Prostory musí být v prakticky dosažitelné míře umístěny, navrženy, konstruovány a udržovány v čistotě a v dobrém stavu tak, aby nedocházelo k riziku kontaminace, zejména zvířaty a škůdci.
 

2. Zejména musí být, je-li to nezbytné:
a) k dispozici vhodná zařízení pro udržování odpovídající osobní hygieny (včetně zařízení pro hygienické mytí a osušování rukou, hygienické sanitární systémy a příslušenství pro převlékání);
b) povrchy přicházející do styku s potravinami v bezvadném stavu a snadno čistitelné, a je-li to nezbytné, dezinfikovatelné. To vyžaduje použití hladkých, omyvatelných a korozivzdorných netoxických materiálů, pokud provozovatelé potravinářských podniků nepřesvědčí příslušný orgán o vhodnosti jiných použitých materiálů;
c) odpovídajícím způsobem zajištěno čištění, a je-li to nezbytné, dezinfekce pracovních nástrojů a zařízení;
d) odpovídajícím způsobem zajištěno, aby čištění potravin, je-li součástí postupu prováděného potravinářským podnikem, bylo prováděno hygienicky;
e) k dispozici odpovídající přívod teplé nebo studené pitné vody;
f) k dispozici odpovídající systémy nebo zařízení pro hygienické skladování a likvidaci nebezpečných nebo nepoživatelných látek a odpadů (ať kapal ných nebo pevných);
g) k dispozici odpovídající zařízení nebo systémy pro udržování a monitorování vhodných teplotních podmínek pro potraviny;
h) potraviny ukládány tak, aby v prakticky dosažitelné míře nedocházelo k riziku kontaminace.
 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin, příloha 2. Kapitola III Požadavky na pojízdné nebo přechodné prostory (například prodejní stany, stánky na trhu, pojízdné prodejny), prostory užívané především jako soukromý obytný dům, v němž se však pravidelně připravují potraviny k uvedení na trh, a na prodejní automaty
 

Odpovězte si (nejlépe písemně) jak odpovídají Vaše možnosti uvedeným požadavkům a podle toho se můžete rozhodnout zda Váš záměr budete realizovat !

 

Odpovídal: MVDr. Pavel Otoupal, CSc.