Poradna - Hygiena potravin

Existuje norma pro školní jídelny na počet kuchařů vůči počtu dětí-strávníků?

Ráda bych věděla, zda existuje norma pro školní jídelny na počet kuchařů vůči počtu dětí-strávníků. Zda na přípravu jídla pro 100 dětí má být 1 kuchař …

Vážená paní Dvořáková,

odpověď není zcela jednoznačná, jak tomu kdysi bývalo. Dovolte mi objasnit Vám způsob financování těchto výdajů v rámci škol a školských zařízení.

V návaznosti na § 142 zákona č. 561/2004 Sb., tzv. Školský zákon „účinnost zápisu školy a školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení vzniká právnické osobě, která vykonává činnost školy a školského zařízení nárok na přidělování finančních prostředků ze státního rozpočtu a z rozpočtů územně samosprávného celku (tj. obce, svazky obcí, kraje).

Ve smyslu § 161 zákona stanoví MŠMT tzv. republikové normativy, v návaznosti na tyto normativy pak v souladu s §160 odst. 1 písm. c) a d) stanoví jednotlivé kraje na kalendářní rok své krajské normativy připadající na jednotku výkonu. Z výše uvedeného vyplývá, že každý kraj stanoví své krajské normativy, tyto normativy jsou veřejnou listinou a jsou uveřejněny na webových stránkách příslušného kraje. Porovnání jednotlivých krajů je uveřejněno na webových stránkách MŠMT v sekci ekonomika-skolstvi/normativy.

Nevím, s jakým typem školní jídelny Váš dotaz souvisí, zda se jedná o mateřskou školu, základní či střední školu a zda se jedná o úplnou školní jídelnu, vývařovnu či výdejnu. Pro konkrétní údaje je dále nezbytná informace, o jaký kraj se jedná. Krajské normativy jsou stanoveny na průměrný počet jednotek výkonu připadajícího na 1 nepedagogického zaměstnance, v našem případě na kuchařku (včetně vedoucí školní jídelny). Počet zaměstnanců se stanoví porovnáním údajů o počtu přihlášených strávníků tj. dětí, žáků a studentů (nikoliv ostatních strávníků, a to ani zaměstnanců) – ve Výkazu Z 17-01 ke dni 31. 10., předpokládejme, že v tom aktuálním (podle zde uvedených údajů se financuje v roce 2015) ze dne 31.10.2014 bylo přihlášeno ke stravování 300 žáků ZŠ, jedná se o úplnou školní jídelnu (vaří a vydává):

Ukazatel No (tj. počet strávníků na jednoho zaměstnance ŠJ) se liší dle krajů: v Praze je to 60 (tj. na 300 žáků 5 zaměstnanců v kuchyni), Středočeský kraj 62,52 (tj. 4,798 zaměstnanců), nejméně Ústecký kraj 49,26 (tj. 6,09 zaměstnanců), nejvíce Zlínský kraj 66,77 (tj. 4,49 zaměstnanců). Krajské normativy se vztahují nejen k počtu zaměstnanců, ale i mzdových prostředků, odvodů, FKSP a ostatních neinvestičních nákladů.“

Na závěr mi dovolte Vás upozornit, že odpovědnost a kompetence pro přijímání zaměstnanců v příspěvkové organizaci má statutární zástupce tj. ředitel.

 

Gleichová