Poradna - Hygiena potravin

Co je nutné pro uvedení na trh kávového nápoje?

Dobrý den , už delší dobu koketuji s myšlenkou uvedení na trh kávového nápoje (výběrové kávy macerované za studena ) tzv cold brew . Co vše je prosím nutné z legislat. hlediska pro spuštění tohoto procesu. Mnohokrát předem děkuji za odpověď. S pozdravem Libor Straka

Z textu, který je přístupný na webové stránce dozorového orgánu – Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI.cz) mj. vyplývá že „jakákoliv výroba potravin se považuje za běžné provozování potravinářského podniku. Výroba potravin je vázána na splnění určitých požadavků, které stanoví obecně závazné předpisy (Nařízení ES, zákony a vyhlášky platné v ČR). Je třeba respektovat skutečnost, že výroba potravin i v malém objemu je činnosti epidemiologicky závažnou proto se ještě před zahájením činnosti musí tazatel seznámit a v rozsahu přiměřeném činnosti respektovat ustanovení potravinové legislativy včetně předpisů a ustanovení souvisejících s ochranou veřejného zdraví.

Provozovatelem potravinářského podniku se podle čl. 3 bodu 3. nařízení č. 178/2002 rozumí „fyzická nebo právnická osoba odpovědná za plnění požadavků potravinového práva v potravinářském podniku, který řídí“. Potravinářským podnikem je pak podle čl. 3 bodu 2. tohoto nařízení „veřejný nebo soukromý podnik, ziskový nebo neziskový, který vykonává činnost související s jakoukoli fází výroby, zpracování a distribuce potravin“. (podrobněji na uvedené webové stránce).

Prostory kde se bude výroba potraviny uskutečňovat se stávají provozovnou

Provozovnou se pro účely tohoto zákona rozumí prostor, v němž je živnost provozována,. Podnikatel je povinen zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních právních předpisů (§ 17, zákona 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání v platném znění, odst. 1 a 4)

I když se jedná v případě kávového nápoje „cold brew“ o poměrně jednoduchý technologický postup je nutno tazatele upozornit zejména na následující skutečnosti. Osoba, která má v úmyslu podnikat ve výrobě a uvádění jakékoliv potraviny oběhu má z hlediska zdravotní bezpečnosti potraviny řadu povinností. . Má za povinnost posoudit a v přiměřeném rozsahu, s ohledem na charakter potraviny a objem výroby potraviny zajistit respektování základních – bezpodmínečných hygienických požadavků podle Nařízení č.852/2004 o hygieně potravin a požadavky na provozovatele potravinářského podniku § 3, § 11 zákona č. 110/2000 Sb. v platném znění.

Na kávu se vztahují hygienické požadavky zejména zda káva neobsahuje chemické kontaminanty, mykotoxiny nebo nejrůznější mikroorganizmy. Nelze spoléhat na to, že pražením se všechny případné škodliviny zničí. Plně zodpovídáte za jakost i bezpečnost potraviny. .

Tazateli doporučuji věnovat pozornost i těmto předpisům, které se dotýkají zamýšlené činnosti:

  • Zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů, (zejména § 19 a § 20)

Vyhláška č. 330/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro čaj, kávu a kávoviny ve znění pozdějších předpisů,

Vyhláška č.117/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 113/2005 Sb. o způsobu označování potravin ve znění pozdějších předpisů

Vaším dozorovým orgánem státní správy bude Státní zemědělská a potravinářská inspekce, která mj. stanovila „Základní povinnosti výrobců a prodejců potravin před zahájením činnosti“:

  • Výrobce i prodejce musí mít oprávnění k podnikání.

  • Je povinen se registrovat se u místně příslušného inspektorátu Státní zemědělské a potravinářské inspekce:

Jde o ohlašovací povinnost, která vyplývá z § 3 zákona č. 110/1997 Sb. Registrační formulář najdete pod tímto odkazem (Oznámení provozovatele potravinářského podniku o zahájení/ukončení výkonu předmětu činnosti). Vyplněný formulář se zasílá územně příslušnému inspektorátu v místě sídla Vaší firmy. Územní působnost našich inspektorátů včetně kontaktů najdete na webu SZPI v rubrice „Organizační struktura“.

Na dotaz odpověděl 21.8.2015 MVDr. P. Otoupal, CSc.