Vybrané články

Dietární zdroje vitaminu D v české populaci (4-90 let)

2019/3
Mgr. Svatava Bischofová, Mgr. Marcela Dofková, Ing. Jitka Blahová, Mgr. Radek Kavřík, Ing. Jana Nevrlá, RNDr. Irena Řehůřková, Ph.D., prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc., Centrum zdraví, výživy a potravin, Státní zdravotní ústav v Praze, pracoviště Brno, Ústav ochrany a podpory zdraví, Lékařská fakulta MU, Brno, Ústav hygieny a technologie mléka, FVHE, VFU, Brno

Abstrakt
Článek popisuje hlavní zdroje vitaminu D v obvyklé stravě české populace (4–90 let) z pohledu obsahu vitaminu D a příspěvku těchto zdrojů k celkovému dietárnímu přívodu. 132 druhů potravin (kombinovaných do 86 vzorků), představujících možné zdroje v dietě, bylo analyzováno kapalinovou chromatografií s tandemovou hmotnostní spektrometrií. Nejvyšší koncentrace vitaminu D byly stanoveny ve skupině ryb (až 11,1 μg/100 g jedlého podílu). 78–89 % celkového přívodu vitaminu D (bez doplňků stravy) v obvyklé stravě pochází z vajec, jemného pečiva, mléka a mléčných výrobků, margarínů, ryb a rybích produktů, masa a masných výrobků. Výsledky vycházely z dat o individuální spotřebě potravin (studie SISP04) a aktuálních analytických dat o obsahu vitaminu D v potravinách, které byly zpracovány výpočetním systémem MCRA (Monte Carlo Risk Assessment, verze 8.2).

 

Celý článek (PDF)

Abstract
The article describes the main exposure sources of vitamin D in the usual diet of the Czech population (aged 4–90 years). 132 different foods (divided into 86 pooled samples) which represented possible sources of vitamin D in the diet were analyzed by liquid chromatography–mass spectrometry. The highest content of vitamin D was measured in fi sh food group (up to 11.1 μg/100 g edible portion).78–89 % of usual dietary intake of vitamin D (excluding dietary supplements) originates from hen eggs, fi ne bakery wares, milk and dairy products, margarines, fi sh and fi sh products, meat and meat products. The special computational model (MCRA – Monte Carlo Risk Assessment , version 8.2) was used for data processing and also for assessing usual intake.