AktualityVybrané články

Co se skrývá za vývojem cen potravin v ČR

2024/2
doc. Ing. Tomáš Doucha, CSc., Ing. Ilona Mrhálková, Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Abstrakt
Vývoj cen potravin v ČR je hodnocen v širších souvislostech v jeho vztahu ke světovému a evropskému trhu, vyrovnávání cen mezi ČR a okolními zeměmi a k transmisi cen v ČR ve vertikále od výrobců k obchodu a spotřebitelům. Jsou identifikovány hlavní příčiny vyšší úrovně cen v ČR, zejména úroveň kupní síly populace, oligopolní charakter trhu, orientace obchodu na pohodlí spotřebitele, překážky v dovozu, nízká produktivita potravinářství ad. Jsou vymezena a hodnocena možná i skutečná opatření státu do cen i struktury trhu potravin. Pokud se má stát orientovat v období vysoké inflace a cen potravin více na spotřebitele než na výrobce, doporučuje se odstranit překážky v dovozu levnějších potravin.

Klíčová slova: vývoj, cena, potraviny, inflace, trh

 

Celý článek (PDF)

Abstract
The development of food prices in the Czechia is assessed in a broader context in its relations with global and European market, price arbitrage between Czechia and neighbour countries and domestic price transmission in the vertical from producers to consumers. The main reasons of higher price levels in the Czechia are identified: purchasing power of the population, oligopol character of the market, high purchasing comfort for consumers, import barriers, lower productivity of the food industry, etc. Potential or real market interventions of the government are specified and assessed. If the government in the period of high inflation shall more aim at consumers than at producers, it is recommended to remove barriers for imports of cheaper food.

Key words: development, price, food, inflation, market