Vybrané články

Co se má dělat a co se dělá pro prevenci dětské obezity

2019/4
Doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc., MUDr. Lucie Kotalová, Mgr. Pavlína Kaňová, Ph.D., Ústav ochrany a podpory zdraví, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Abstrakt
Cílem je shrnout aktuální strategie a akční plány pro prevenci dětské obezity. Jejich podstatou jsou politická doporučení a cíle k vytváření antiobezigenního prostředí, podporujícího chování bránící vzniku dětské obezity. Popisujeme Evropský akční plán proti dětské obezitě 2014–2020, Akční plán AP2b – Prevence obezity v rámci Národní strategie Zdraví 2020, a dokument WHO Skoncování s dětskou obezitou. U prvních dvou se zabýváme rovněž jejich průběžným hodnocením. Český plán není na rozdíl od ostatních zaměřen specificky na dětskou obezitu, a jeho praktické plnění je přesouváno na jiné plány Zdraví 2020. Ztrácí se tím přehlednost, jasné vymezení zodpovědnosti za cíle i akcent na dětskou obezitu. Celkově ale je dobrá shoda a uvedené dokumenty zahrnují prakticky všechny akční oblasti důležité pro zastavení nárůstu dětské obezity.

 

Celý článek (PDF)

Abstract
The aim is to summarize current strategies and action plans for the prevention of childhood obesity. They are based on policy recommendations and goals to create an anti-obesogenic environment, supporting behaviour that prevents childhood obesity. We describe the EU action plan for childhood obesity 2014–2020, the AP2b Action Plan – Obesity Prevention under the National Health 2020 Strategy, and the WHO Ending childhood obesity document. In the first two, we also deal with mid-term evaluations. Unlike the others, the Czech plan is not specifically focused on childhood obesity, and its practical implementation is shifted to other Health 2020 plans. Overall, however, there is good agreement and the above-mentioned documents cover practically all the action areas important to stop the growth of childhood obesity.