Výživa obecně

Antioxidanty snižují riziko rakoviny u kuřaček

Autoři hodnotili změny stavu DNA u 96 mužů a u 80 žen před a po 15 měsíčním podávání vitaminových antioxidantů (500 mg vitaminu C a 400 mj. vitaminu E denně) nebo placeba.

Všechny pokusné osoby kouřily denně více než 10 cigaret a hladina sérového cotininu (hlavního metabolitu nikotinu) byla vyšší než 25,0 ng/ml. Krevní vzorky byly analyzovány každé tři měsíce na komplex benzo(a)pyrenu s DNA, což je marker rizika rakoviny plic u kuřáků. U žen se hladina sledovaného komplexu snížila o 31 %, u žen s ochranným genem GSTM1 dokonce o 43 %. U mužů nebyl zjištěn žádný vliv podávání antioxidantů. Před snížení hladiny komplexu benzo(a)pyrenu s DNA u kuřaček zůstává nejlepší prostředek na omezení rizika rakoviny plic přestat kouřit.

Podle:
Antioxidants lower cancer risk in female smokers.
PRISM, 2005, č. 2, s. 6
In: Mooney, L.A., Madsen, A.M., Tang, D. a kol.:
Antioxidant vitamin supplementation reduced benzo(a)pyren-DNA adducts and potencial cancer risk in female smokers.
Cancer Epidemiol. Biomarkers Prev., 2005, 14, s. 237-241