Vybrané články

Změny související se stárnutím a jejich vliv na nutriční požadavky seniorů

2017/3
Doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc., Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU Brno

Abstrakt
Cílem článku je popsat změny vyskytující se při stárnutí, jejich dopad na nutriční požadavky seniorů a možnosti jejich zmírnění a oddálení. Tyto změny ovlivňují tělesné složení, vstřebávání živin i stravu samotnou. Obvykle vedou i ke snížení energetických požadavků, přičemž požadavky na živiny zůstávají relativně nezměněné, nebo se dokonce zvyšují. Snížení příjmu energie nesmí vést ke snížení příjmu ostatních živin. Zmíněny jsou vybrané živiny, jejichž vstřebávání bývá obzvláště narušeno, či jsou ve stáří zvláště důležité a je třeba dbát na jejich dostatečný přísun: vitaminy B12, D a C, vápník a železo. Řadě změn během stárnutí, zejména tělesného složení, ale následně i mnoha dalším, je možno se bránit aktivním životním stylem, obzvláště pak pohybovou aktivitou.

 

Celý článek (PDF)

Abstract
The article aims to describe changes occurring during aging, their impact on the nutritional requirements of seniors, and possibilities of their reduction and postponing. These changes affect body composition, nutrient absorption, and diet itselfs. Usually they lead to reduction in energy requirements, while nutrient requirements remain relatively unchanged or are even increased. Reducing energy intake must not lead to reduction in intake of other nutrients. Mentioned are selected nutrients whose absorption is particularly disturbed, or in old age are particularly important, and care must be taken to their suffi cient income: vitamin B12, D and C, calcium and iron. A number of adverse changes, particularly in body composition, but also lot of others, can be prevented by active lifestyle, especially by physical activity.