Vybrané články

Výživové faktory a faktory životního stylu ve vztahu ke kolorektálnímu karcinomu

2016/4
Mgr. Svatava Bischofová, Mgr. Veronika Březková, MUDr. Milana Šachlová, Ph.D., CSc.,
doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D., Martin Horáček

Abstrakt
Ve studii případů a kontrol byly zmapovány pomocí dotazníkového šetření rozdíly ve stravovacích zvyklostech a dalších faktorech životního stylu u osob s nádorovým onemocněním tlustého střeva a konečníku a osob bez onkologické diagnózy. S respondenty byl formou řízeného rozhovoru vyplněn dotazník obsahující celkem 83 otázek. Do analýzy bylo zahrnuto 250 subjektů (127 kontrol a 123 pacientů). Výsledky šetření ukázaly, že celková konzumace zeleniny bez čeledi brukvovité, konzumace luštěnin, ořechů a olejnatých semen, konzumace hovězího masa, potravin z kategorie čerstvých, tvrdých a uzených sýrů, konzumace vína a pohybová aktivita statisticky snižují riziko vzniku kolorektálního karcinomu. Naopak konzumace bílých rohlíků, houskových knedlíků a tavených sýrů riziko vzniku kolorektálního karcinomu zvyšuje. U ostatních faktorů nebyl jejich vliv statisticky významný. V řadě ukazatelů se výsledky shodovaly s celosvětovými závěry. U těch faktorů, které se jevily v doposud publikovaných studiích odlišně, by bylo žádoucí provést další šetření k určení jejich přesnějšího vlivu.

 

Celý článek (PDF)

Abstract
In this case-control study there was attempted to map out the differences of dietary habits and other lifestyle factors among people with colorectal malignancies and without such diagnosis, using a questionnaire survey. Using a guided interview, a questionnaire consisting of 83 quest ions was fi lled with the respondents. The analysis comprised 250 subjects (127 controls and 123 patients). The results of survey have shown that consuming vegetables excluding the Brassica family, consuming of legumes, nuts and oily seeds, c onsuming beef, fresh food, hard and smoked cheese, consuming wine and physical activity statistically decrease the risk of occurrence of colorectal carcinoma. On the other hand, consuming white ro lls, bread dumplings and cream cheese increases the occurrence of colorectal carcinoma. The impact of other factors was not statistically signifi cant. The results were in agreement with worldwide conclusions in a wide range of indica tors. For those which have appeared differently in the studies published up to this date, it would be desirable to perform other survey s in order to determine their infl uence more precisely.