Archiv akcí SPV

Výživa, potraviny a zdraví 2018 – X. studentská konference – Brno

Pořadatel:
Společnost pro výživu, z.s. a její servisní organizace výživaservis s.r.o.
Lékařská fakulta MU, Brno
Agronomická fakulta MENDELU v Brně
Chemická fakulta VUT v Brně

Termín akce:
22. června 2018

Místo konání:
Ústav ochrany a podpory zdraví, LF MU, Brno
Kamenice 753/5, 625 00 Brno

Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D.: Studentská konference Výživa, potraviny a zdraví 2018 – zpráva
(Ústav technologie potravin, Mendelova univerzita v Brně)

Organizační pokyny:

 1. Konference je určena k prezentaci témat bakalářských a diplomových prací studentů fakult lékařských, zdravotně-sociálních, přírodovědeckých, potravinářských, zemědělských a veterinární hygieny se zaměřením na problematiku výživy, potravin a zdraví.
 2. Délka jednoho sdělení je 15 min.
 3. Přihlášky s uvedením autorů, názvu přednášky, vysoké školy a fakulty, studijního oboru, typu práce (bakalářská, magisterská) a jména školitele zašlou zájemci na adresu:
  Lékařská fakulta MU
  MVDr. Halina Matějová
  Ústav ochrany a podpory zdraví
  Kamenice 753/5, 625 00 Brno
  e-mail: hmatej@med.muni.cz
 4. Termín zaslání přihlášek k aktivní účasti je 20. 6. 2018.
 5. Na základě zaslaných přihlášek bude sestaven program konference. Organizátoři konference si vyhrazují právo přihlášku odmítnout bez udání důvodu.
 6. Začátek konference v 10.00 hod. (prezence 9.30 -10.00)
 7. Studenti, kteří na konferenci vystoupí s přednáškou, obdrží publikaci Výživa a potraviny pro zdraví, potvrzení o účasti na vědecké konferenci a volný vstup na odborné akce pořádané SPV v roce 2019.
 8. Vstup na konferenci je volný. Přihlášky k pasivní účasti je třeba zaslat na výše uvedenou adresu nejpozději do 21. 6. 2018.

Přihláška

Odborní garanti konference:
Prof. MUDr. Zuzana Derflerová – Brázdová, DrSc. – Lékařská fakulta, Ústav ochrany podpory zdraví, MU Brno
Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D. – Agronomická fakulta, Ústav technologie potravin, MENDELU v Brně
RNDr. Milena Vespalcová, Ph.D. – Chemická fakulta, Ústav chemie potravin a biotechnologií, VUT v Brně

Program:

9.15 – 10.00 Prezence
10.00 Zahájení – prof. MUDr. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc.

10.10 – 12.30 Sekce bakalářské práce
Předsedající:
RNDr. Milena Vespalcová, Ph.D.; Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická.
Mgr. Zlata Kapounová, Ph.D.; Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Bc. Veronika Baťová: Kontaminace skořápkových plodů mikroorganismy
(Masarykova univerzita, Lékařská fakulta)

Bc. Nadezhda Borzenko: Jaké je optimum energie ze sacharidů?
(Masarykova univerzita, Lékařská fakulta)

Bc. Anna Polcrová: Znalosti o výživě v běžné populaci
(Masarykova univerzita, Lékařská fakulta)

Bc. Barbora Mičulková: Příjem soli ve stravě školních dětí
(Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta)

11.15 – 11.30

Bc. Jana Hofmanová: Poruchy autistického spektra a výživa
(Masarykova univerzita, Lékařská fakulta)

Bc. Petr Fiala: Stanovení dusičnanů v kořenové zelenině
(Vysoké učení technické, Fakulta chemická)

Bc. Šimon Komárek: Základní chemické parametry plodů několika odrůd višní
(Vysoké učení technické, Fakulta chemická)

Bc. Pavel Vostrejš: Vliv dusíkatého hnojení a sucha na obsah proteinů gluteninové frakce u ozimé pšenice
(Vysoké učení technické, Fakulta chemická)

12.30 – 13.30 přestávka

13.30 – 16.00 Sekce diplomové práce
Předsedající:
Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta.
Mgr. Karin Petřeková, Ph.D.; Ostravská univerzita, Lékařská fakulta

Ing. Martina Böhmová: Změny mikrobiologických parametrů balených minerálních vod při nestandardním zacházení
(Mendelova univerzita, Agronomická fakulta)

Mgr. Veronika Dubská: Antimikrobiální rezistence bakterií mléčného kvašení
(Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Fakulta veterinární hygieny a ekologie)

Ing. Lukáš Straňák: Porovnání vybraných masných výrobků se sníženým obsahem soli
(Mendelova univerzita, Agronomická fakulta)

Ing. Dita Jeřábková: Porovnání jakostních parametrů špekáčků v závislosti na receptuře
(Mendelova univerzita, Agronomická fakulta)

Ing. Adam Michalec: Studium vlivu způsobu chovu slepic na obsah vybraných chemických složek vajec
(Vysoké učení technické, Fakulta chemická)

Mgr. Marie Pěchová: Zapomenutá entomofagie
(Masarykova univerzita, Lékařská fakulta)

Mgr. Martin Krobot: Porce vs výživové doporučené dávky u dětí do 18 let
(Masarykova univerzita, Lékařská fakulta)

16.00 Závěr konference


Informace o další akci pro studenty:

Společnost pro výživu společně s 3. lékařskou fakultou UK v Praze a Fakultou potravinářské a biochemické technologie VŠCHT v Praze pořádá obdobnou studentskou konferenci také v Praze.

Termín: bude upřesněn – podzim 2018

Místo konání: 3. lékařská fakulta UK, Praha, Syllabova posluchárna, Ruská 87, 100 00 Praha 10

Určeno pro prezentaci bakalářských, diplomových a doktorských prací.

Bližší informace:

Společnost pro výživu
Slezská 32
120 00 Praha 2
e-mail: info@vyzivaspol.cz
www.vyzivaspol.cz

nebo

3. lékařská fakulta UK v Praze
MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D.
Ústav výživy
Ruská 87
100 00 Praha 10
e-mail: pavel.dlouhy@lf3.cuni.cz

Zájemci mohou prezentovat svoji bakalářskou nebo diplomovou práci na obou akcích. Důvodem pořádání dvou studentských konferencí (v Praze a v Brně) na obdobné téma je oslovit co nejširší publikum, především z řad studentů českých a moravských vysokých škol.

Studentům, kteří budou prezentovat své sdělení na uvedených studentských konferencích, může Společnost pro výživu na základě jejich písemné žádosti a předložených jízdních dokladů proplatit cestovné ze sídla jejich fakulty do Prahy nebo do Brna.