Archiv akcí SPV

Výživa, potraviny a zdraví 2010 – Praha – Organizační pokyny

II. studentská konference
VÝŽIVA, POTRAVINY A ZDRAVÍ 2010 – Praha

Organizační pokyny:

1) Konference je určena k prezentaci témat bakalářských, diplomových a doktorských prací studentů fakult lékařských, zdravotně-sociálních, přírodovědeckých, potravinářských a zemědělských, se zaměřením na problematiku výživy, potravin a zdraví.

2) Délka jednoho sdělení je 15 min.

3) Přihlášky s uvedením autorů, názvu přednášky, vysoké školy a fakulty, studijního oboru, typu práce (bakalářská, magisterská, doktorská) a jména školitele zašlou zájemci na adresu:

Společnost pro výživu
Slezská 32
120 00 Praha 2
e-mail: vyziva.spv@volny.cz

nebo
3. lékařská fakulta UK
Ústav výživy
Ruská 87
100 00 Praha 10
e-mail: pavel.dlouhy@lf3.cuni.cz
4) Termín zaslání přihlášek k aktivní účasti je 20. 5. 2010.

5) Na základě zaslaných přihlášek bude sestaven program konference. Organizátoři konference si vyhrazují právo přihlášku odmítnout bez udání důvodu.

6) Předpokládaný začátek konference je v 9.30 hod.

7) Studenti, kteří na konferenci vystoupí s přednáškou, obdrží potvrzení o účasti na vědecké konferenci a současně roční předplatné časopisu Výživa a potraviny.

8) Vstup na konferenci je volný, přihlášky k pasivní účasti je třeba zaslat na výše uvedenou adresu do 30. 5. 2010.

Odborní garanti konference:
MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D. – Ústav výživy 3. LF UK
Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. – Ústav chemie a analýzy potravin, VŠCHT