Archiv akcí SPV

Výživa a zdraví 2011 – závěry konference

Závěry celostátní konference s mezinárodní účastí Výživa a zdraví 2011, Dny hygieny výživy Prof. MUDr. Stanislava Hrubého, DrSc.,
na téma:
Primární prevence výživou již od dětského věku.
Konference byla uspořádána v Teplicích v LD Beethoven ve dnech 20. – 22. 9. 2011.

Konference se zúčastnili:
Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš DrSc., prezident ČLS JEP, pod jehož záštitou se konference konala, Prof. MUDr. Michael Anděl, DrSc., děkan 3. LF UK, Prof. MUDr. Pavel Klener DrSc., Doc. MUDr. Pavel Dlouhý PhD., předseda SHKM ČLS JEP, Doc. MUDr. Igo Kajaba Ph.D., MUDr. Jozef Král, zástupce ředitele KHS Ústí nad Labem. V zastoupení hlavního hygienika ČR se zúčastnila MUDr. Lidmila Hamplová.

Dále se zúčastnilo 155 pracovníků z ústavů AV ČR, lékařských fakult, KHS a zdravotních ústavů a dalších odborných pracovišť ČR, SR a Švýcarska.

Konference splnila svůj cíl. Přinesla řadu odborných podnětů k úspěšnému řízení, uplatňování a prosazování prevence výživou. Přehlížení primární prevence chorob způsobuje nejen to, že se zdravotní stav populace v řadě ukazatelů přestal zlepšovat, ale že i ekonomické ztráty, které podceňování prevence způsobuje, jsou obrovské, pohybují se až v desítkách miliard korun za rok.

O průběhu konference opakovaně referoval denní tisk. Účastníci vítají podporu ČLS JEP i příslib spolupráce s jinými odbornými společnostmi přednesený Prof. MUDr. Blahošem, DrSc.

Účastníci konference znovu připomínají, že primární prevence chorob může být velmi významným ekonomickým nástrojem přinášejícím i v podmínkách ČR až miliardové roční uspory jenom předcházením vzniku chorob, proto podporují aktualizaci koncepce oboru hygieny, zejména však novelizaci programu Zdraví 21. Současně žádají Ministerstvo zdravotnictví ČR o implementaci těchto zásad do legislativy, především do Zákona o ochraně veřejného zdraví a do všech dokumentů o zdravotní politice státu. K uplatnění těchto záměrů v primární prevenci chorob je zapotřebí účinné spolupráce na úrovni státních institucí, tj. Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, hygienické služby a zdravotních ústavů, AV ČR a ČAZV, vysokých škol, odborných společností, a úřadů i na regionální úrovni.

V oblasti školního stravování je nutné provést změnu v příloze vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., a to úpravu hodnot ve spotřebním koši. Ve sledování nutriční úrovně školního stravování je nutné pověřit kontrolou spotřebních košů místo inspekce MŠMT odborná pracoviště hygienické služby, aby tak byla důsledněji zajištěna odbornost správné kontroly stravování jako důležité součásti primární prevence chorob.

Účastníci konference žádají hlavního hygienika ČR, o zpracování a zveřejnění odborného sdělení na téma „Dnešní systém primární prevence chorob v ČR“, které měl přednést na konferenci Výživa a zdraví 2011, a to např. v časopise Hygiena nebo i v jiných odborných periodikách.

Na konferenci byla přednesena též řada zajímavých a podnětných odborných sdělení s výsledky o vlastní odborné činnosti, doporučujeme pro příští ročníky více sdělení tohoto druhu. Na konferenci Výživa a zdraví 2012 by bylo vhodné zařadit blok o výsledcích a realizaci projektů podpory zdraví, o nichž se zmínila MUDr. Lidmila Hamplová.

Účastníci žádají výbor společnosti SHKM, aby pověřil MUDr. Jana Ševčíka zajištěním konference Výživa a zdraví 2012, za jejíž hlavní téma doporučujeme: „Význam a rizika hlavních živin v primární prevenci chorob.“

Konference Výživa a zdraví 2011 byla zajištěna tradičně vynikajícím způsobem, za což účastníci děkují MUDr. Janu Ševčíkovi a všem jeho spolupracovníkům, všem sponzorům, zejména firmě Alwac, a.s., vedení lázeňské organizaci Lázně Teplice v Čechách a.s. a zvláště pracovníkům LD Beethoven.

MUDr. Bohumil Turek, CSc.
předseda komise pro závery konference
V Teplicích dne 22. 9. 2011.