Poradna - Školní stravování

Svačiny pro zaměstnance MŠ

Dobrý den,
pracuji jako vedoucí školní jídelny v mateřské škole. Mám problém, se kterým si nevím rady. Paní učitelky v MŠ by chtěly, aby jim kuchařky chystaly, v rámci školního stravování, kromě oběda i svačiny. Prý by byly ochotny si je platit. Podle mého názoru to není možné. Zaměstnanec má dle zákona nárok po odpracování 3 hodin jedno na dotované jídlo, tzn. oběd. Kdyby si chtěli zaměstnanci svačiny platit, musely by být do ceny, kromě nákladů na potraviny, započítány i mzdové a provozní náklady. Nevím, jak bych vypočítala kalkulaci na jednu svačinu a jak bych cenu zanesla do programu ŠJ, který mám v počítači. Navíc bychom museli mít zřízenu doplňkovou činnost, kterou nemáme. Jsem přesvědčená, že by za plnou cenu stejně svačiny nechtěly. Pro děti máme cenu za přesnídávku 8,- Kč a ony si myslí, že za tuto cenu bychom dávali svačinu i jim. Bohužel mi nevěří, že to není možné a myslí si, že je to pouze neochota ŠJ. Naléhají na mně, abych to zjistila a dala jim odpověď od odborníka. Prosím Vás o Váš názor, jakým způsobem mám tuto situaci vyřešit. Moc děkuji za odpověď.

Zákonnou normou vztahující se ke stravování zaměstnanců příspěvkových organizací je vyhláška č. 84/20005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územně samosprávnými celky, ve znění platných předpisů.
 
§ 2 citace: „V organizaci, která sama zjišťuje závodní stravování ve vlastním zařízení závodního stravování tvoří náklady na závodní stravování:
a) náklady na suroviny spotřebované na přípravu podávaných hlavních jídel pro závodní stravování
b) náklady na suroviny spotřebované na přípravu podávaných doplňkových jídel a nápojů
c) ostatní provozní náklady na závodí stravování.“ 
 
§ 3 citace: „Náklady podle § 2 písm. a) a b) jsou v plné výši hrazeny strávníky a příspěvkem z fondu FKSP stanoveným kolektivní smlouvou nebo vnitřním předpisem
2) Náklady na provoz podle § 2 písem. c) hradí organizace v plné výši, a to z nákladů na svou hlavní činnost.
3) Zaměstnanci…. hradí:
a) u hlavního jídla pořizovací cenu surovin, která může být snížena o poskytnutý příspěvek z FKSP
b) u doplňkového jídla náklady na spotřebované suroviny.“ 

4) Organizace poskytuje strávníkům uvedeným v odstavci 3 za sníženou úhradu jen jedno hlavní jídlo v kalendářním dni….
 
MŠ tudíž může poskytovat doplňkové jídlo za cenu surovin (požadavek poskytování pouze jednoho jídla se vztahuje výhradně na hlavní jídla).
 
Stravování zaměstnanců škol je hlavní činností příspěvkové organizace. Finanční normativ se sleduje odděleně od normativu dětí, žáků či studentů. Z uvedeného vyplývá, že pokud poskytuji zaměstnancům i doplňkové jídlo, zahrnu suroviny k jejich přípravě do výdejky pro dospělé strávníky (zaměstnance).
 
Taková je „vůle“ příslušné legislativy. Osobně vítám snahu uhradit tyto náklady v praxi to totiž není běžné – „jen se zavolá do kuchyně pro přídavky“.
 
S přáním krásného dne Petronila Gleichová