Vybrané články

Sušené ovoce a jeho bezpečnost (část 2)

2019/4
Mgr. Anna Křivská, RNDr. Danuše Lefnerová, Ph.D., RNDr. Ondřej Zvěřina, Ph.D.,, Ústav ochrany a podpory zdraví, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Abstrakt
Z hlediska rizik mikrobiologické kontaminace a kontaminace těžkými kovy olovem a kadmiem bylo hodnoceno třicet vzorků sušeného ovoce. Deset druhů ovoce bylo testováno vždy ve třech variantách. Jednalo se o sušené ovoce z konvenční i ekologické produkce, a také o sublimačně sušené ovoce. U všech testovaných vzorků byla prokázána mikrobiální kontaminace s pozitivními nálezy celkového počtu aerobních a fakultativně anaerobních mikroorganismů. U některých vzorků byla prokázána kontaminace plísněmi, kvasinkami, presumptivními bakteriemi druhů Bacillus cereus, Staphylococcus aureus a Staphylococcus epidermidis. V žádném vzorku nebyly detekovány koliformní bakterie. Ve vzorcích sušeného ovoce se množství olova a kadmia pohybovalo pod mezí detekce nebo bylo velmi nízké. U žádného vzorku nebyl překročen legislativně stanovený maximální limit pro obsah olova a kadmia v ovoci.

 

Celý článek (PDF)

Abstract
Thirty samples of dried fruit were described from the point of view of the risks of microbiological, lead and cadmium contamination. Ten types of fruit were tested in three variants. There were dried fruits from conventional and organic production, including lyophilized fruits. Positive fi ndings of the total count of aerobic and facultatively anaerobic microorganisms showed microbial contamination in all tested samples. In addition, contamination of some samples with microscopic fungi, yeasts, presumptive bacteria of the species Bacillus cereus, Staphylococcus aureus and Staphylococcus epidermidis has been proven. Coliform bacteria were not detected in any sample. In samples of dried fruit, quantities of lead and cadmium were below the limit of detection or very low. The maximum legal limit for the lead and cadmium contents in fruit was not exceeded in any sample.