Archiv akcí SPV

Studentská konference Praha 2016 – Výživa, potraviny a zdraví

Pořadatel:
Společnost pro výživu, z.s.
3. lékařská fakulta UK v Praze
Fakulta potravinářské a biochemické technologie VŠCHT, Praha

Termín akce:
7. prosince 2016
od 9:00

Místo konání:
3. lékařská fakulta UK Praha
Konferenční sál Radany Königové
Ruská 87
100 00 Praha 10

Organizační pokyny:
1) Konference je určena k prezentaci témat bakalářských, diplomových a doktorských prací studentů fakult lékařských, zdravotně-sociálních, přírodovědeckých, potravinářských a zemědělských, se zaměřením na problematiku výživy, potravin a zdraví.
2) Délka jednoho sdělení je 15 min.
3) Přihlášky s uvedením autorů, názvu přednášky, vysoké školy a fakulty, studijního oboru, typu práce (bakalářská, magisterská, doktorská) a jména školitele zašlou zájemci na adresu:
3. lékařská fakulta UK
Ústav výživy
Ruská 87
100 00 Praha 10
e-mail: tereza.pliskova@lf3.cuni.cz
4) Termín zaslání přihlášek k aktivní účasti je 30. 11. 2016.
5) Na základě zaslaných přihlášek bude sestaven program konference.
Organizátoři konference si vyhrazují právo přihlášku odmítnout bez udání důvodu.
6) Začátek konference je v 9.00 hod.
7) Studenti, kteří na konferenci vystoupí s přednáškou, obdrží potvrzení o účasti na studentské vědecké konferenci a současně roční předplatné časopisu Výživa a potraviny.
8) Vstup na konferenci je volný.

Program konference
 
Odborní garanti konference:
Doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D. – Ústav výživy 3. LF UK
Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. – Ústav chemie a analýzy potravin, VŠCHT

Přihláška a organizační pokyny

Bližší informace:
Společnost pro výživu
Slezská 32
120 00 Praha 2
e-mail: vyziva.spv@volny.cz
www.vyzivaspol.cz

nebo

3. lékařská fakulta UK v Praze
MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D.
Ústav výživy
Ruská 87
100 00 Praha 10
e-mail: pavel.dlouhy@lf3.cuni.cz