Archiv akcí SPV

VIII. Studentská konference Brno 2016 – Výživa, potraviny a zdraví

Pořadatel:
Společnost pro výživu
Lékařská fakulta MU, Brno
Agronomická fakulta MENDELU  v Brně
Chemická fakulta VUT v Brně

Termín akce:
24. června 2016

Místo konání:
Ústav ochrany a podpory zdraví, LF MU, Brno
Kamenice 753/5, 625 00 Brno

Organizační pokyny:

 1. Konference je určena k prezentaci témat bakalářských a diplomových prací studentů fakult lékařských, zdravotně-sociálních, přírodovědeckých, potravinářských, zemědělských a veterinární hygieny se zaměřením na problematiku výživy, potravin a zdraví.
 2. Délka jednoho sdělení je 15 min.
 3. Přihlášky s uvedením autorů, názvu přednášky, vysoké školy a fakulty, studijního oboru, typu práce (bakalářská, magisterská) a jména školitele zašlou zájemci na adresu:

  Lékařská fakulta MU
  MVDr. Halina Matějová
  Ústav ochrany a podpory zdraví
  Kamenice 753/5, 625 00  Brno
  e-mail: hmatej@med.muni.cz

 4. Termín zaslání přihlášek k aktivní účasti je 21.6. 2016.
 5. Na základě zaslaných přihlášek bude sestaven program konference. Organizátoři konference si vyhrazují právo přihlášku odmítnout bez udání důvodu.
 6. Začátek konference v 10.00 hod. (prezence 9.30 -10.00)
 7. Studenti, kteří na konferenci vystoupí s přednáškou, obdrží potvrzení o účasti na vědecké konferenci a současně roční předplatné časopisu Výživa a potraviny
 8. Vstup na konferenci je volný. Přihlášky k pasivní účasti je třeba zaslat na výše uvedenou adresu nejpozději do 22. 6. 2016.

Přihláška

Odborní garanti konference:
Prof. MUDr. Zuzana Derflerová – Brázdová, DrSc. – Lékařská fakulta, Ústav ochrany podpory zdraví, MU Brno
Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D. – Agronomická fakulta, Ústav technologie potravin, MENDELU v Brně
RNDr. Milena Vespalcová, Ph.D. – Chemická fakulta, Ústav chemie potravin a biotechnologií, VUT v Brně