Vybrané články

Přehled projektů o výživě určených pro školy

2013/1

Mgr. Veronika Březková,
Lékařská fakulta Katedra výživy, Masarykova univerzita, Brno
PhDr. Leona Mužíková, Ph.D., Pedagogická fakulta
Katedra výchovy ke zdraví, Masarykova univerzita, Brno

Výživa se týká každého. Patří mezi základní lid­ské potřeby. Byla první záležitostí, která nás zajíma­la po narození. V průběhu života láká všechny naše smysly. Bez ní život prostě není. Současně patří mezi nejčastější příčiny problémů souvisejících s lidským zdravím. 1 proto patří do náplně povinné školní do­cházky.

Výživa jako zákonná součást vzdělávání

Legislativně je podpora výživy ve školní výuce zahr­nuta v rámci Rámcového vzdělávacího programu (dále RVP), který vymezuje závazné rámce pro jednotlivé eta­py vzdělávání- předškolní, základní a střední.

Například v rámci RVP pro mateřské školy je výživa obsažena v biologické oblasti zvané „Dítě a jeho tělo“. Záměrem vzdělávacího úsilí v oblasti biologické je sti­mulovat a podporovat růst a nervosvalový vývoj dítěte, podporovat jeho fyzickou pohodu, zlepšovat jeho těles­nou zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu, podporo­vat rozvoj jeho pohybových i manipulačních dovedností, učit je sebeobslužným dovednostem a vést je k zdravým životním návykům a postojům.

Pro základní školy je při zaměření se na výživu cí­lem RVP „učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzic­ké, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný“. Výživa je zde přímo obsažena ve třech vzdělávacích oblastech: Člověk a jeho svět (pro 1. stupeň), Člověk a zdraví (pro 2. stupeň) a Člověk a svět práce (přímo s okruhem „Příprava pokrmů“). Tak jak název doku­mentu napovídá, učivo o výživě je zde vymezeno jen rámcově „zdravá výživa“, „výživa a zdraví“, „zásady zdravého stravování“ a veškeré další vymezení a roz­pracování učiva je na samotných školách – učitelích.

Výživa jako součást projektů do škol

RVP je legislativním podkladem. Praxe může být však složitější. Realizovat témata na školách pomáhají různé výživově zaměřené projekty, např.“ Zdravá abece­da“, „Zdravé zuby“, „Zdravá pětka“ a „Víš co jíš“. Tyto edukační projekty jsou celoplošně rozšířené a v podstatě každá škola se může do jejich realizace zapojit. Velkým přínosem mohou být i projekty, které mají pouze regio­nální charakter a v neposlední řadě projekty školní, kte­ré vznikají přímo na školách, dle konkrétních podmínek a potřeb škol.

Některé projekty vznikají jen na krátkou dobu, jiné úspěšně zůstávají. Mezi kritéria hodnocení jejich efektu patří atraktivnost (obsahová a vizuální), jednoduchost a realizovatelnost, ale také didaktická rozpracovanost a věcná správnost obsahu. K životnosti projektu pak přispívá vhodně zvolená časová náročnost na realizaci projektu ve výuce. A v neposlední řadě existence, aktu­álnost a design webových stránek.

MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZDRAVÁ ABECEDA

Tematický vzdělávací program Zdravá abeceda pod­poruje zdravý životní styl dětí, s jasným cílem prevence nadváhy a obezity. Hlavním smyslem však není vytvořit prostředí podporující zdraví či povídat si o tom, co je zdravé. Program je postaven na podpoře kompetencí dětí pro jejich samostatná a konkrétní rozhodnutí.

Dle základního motta programu („Provázíme děti na cestě ke zdravému životnímu stylu“) je učitel průvodcem, který velmi dobře zná cestu, ví, jak vyřešit problémy, se kterými se na ní může setkat, ale hlavně nechává dítě into cestu co nejvíce samostatně prožívat a objevovat.

Hlavním cílem je podpořit prostřednictvím připra­vených tematických celků správné návyky pro zdravý životní styl dětí a následně i rodičů. S metodikou jsou seznamováni pedagogové mateřských škol prostřednic­tvím seminářů. Tyto semináře jsou vedeny v malých skupinách okolo deseti účastníků, vzniká tak prostor pro vzájemnou interakci.

Program vznikl v roce 2008 a první semináře proběh­ly na jaře 2009. Od té doby prošlo kurzem (akreditova­ným MŠMT) více než 2400 účastníků, tj. asi 10 % všech učitelek mateřských škol v ČR.

Program je podporován těmito institucemi: Ústav preventivního lékařství Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Dětská nemocnice FN Brno, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy Praha, Pedagogicko-psycho­logická poradna pro Prahu 1, 2 a 4 a společnost Dano­ne a sdružení Aisis. Samotné kurzy pak vedou učitelé z praxe.

Metodika programu i kurzů pro učitele prochází úpra­vou na základě zpětné vazby, která je umožněna díky skutečnosti, že ji ve spolupráci s odbornými garanty sestavuje skupina zkušených učitelek a ředitelek mateř­ských škol.

Životní styl je sledován ve čtyřech doménách – pohyb, výživa, vnitřní pohoda a zdravé prostředí. Tento čtyřlís­tek je držen v každém tematickém celku, jde o odborně komplexní program. Program je postaven na detailním scénáři celého týdne i jednotlivých činností a je podpo­řen řadou atraktivních výukových pomůcek. Jednotlivá témata jsou postavena na situacích, které děti žijí, na pro­žitcích, které jim umožňují rozhodnout se, jak svůj život vést k vyšší kvalitě a zdraví. Smyslem programu je, že každý nese odpovědnost za své činy.

Obsah tematických celků vychází z RVP pro před­školní vzdělávání.

Tabulka 1
Téma „Jak se dělá jídlo“ a jeho provázanost ve všech doménách (výživa, pohyb, vnitřní pohoda a prostředí)

Cíl: Příprava jídla na oslavu či jinou příležitost (pečení chleba)

Obsah:

Zdravý pohyb: děti vyjadřují pohybem obsah souvisejících písní a pohádek

Zdravá výživa: děti rozřazují potraviny v potra­vinové pyramidě, určují základní čtyři chutě, obje­vují (přírodní) zdroj potravin

Vnitřní pohoda: děti nacházejí souvislosti mezi kvalitou jídla a duševní kvalitou života

Zdravé prostředí: děti nacházejí souvislost mezi zdrojem potravin a jejich úpravou a vlivem na ži­votní prostředí

 

V programu jsou sestaveny tzv. Kompetence dětí“, kte­ré vycházejí z RVP pro předškolní vzdělávání. Tato sada kompetencí slouží učitelům, vedení mateřské školy i ro­dičům pro uvědomění si toho tzv. „kde jsou“ a „kam až chtějí nebo mohou dojít“.

Tabulka 2
Kompetence dětí v doméně „Zdravá výživa“

Zdravá výživa

1. Dokáže vysvětlit rozdíl mezi surovinou a potravi­nou.

2. Pojmenovává složení jídelníčku podle potravinové pyramidy.

3. V závislosti na jídelníčku ve školce vhodně doplňuje osobní (rodinný) jídelníček a vybírá potravi­ny.

4. Podílí se na plánování jídelníčku a přípravě jídla ve školce a/nebo rodině. 

Pro učitelky a ředitelky jsou vytvořeny tvz. Standardy třídy, jehož jednotlivé body vycházejí z realizovatelných možností a zároveň častých nedostatků ve školkách.

Tabulka 3
Standard třídy v doméně „Zdravá výživa“

Zdravá výživa

-„Pitná voda je tu doma“ aneb Základem pitného re­žimu jsou neslazené tekutiny.

-„Sladké smím, ale nemusím“ aneb Přednost mají ne­slazené výrobky s možností vlastního dochucení.

-„Vím, kolik sním“ aneb Děti si určují velikost porcí.

– „Jídelníček po malíček“ (vychází z principu „Den má alespoň tolik jídel, kolik ruka prstů“ – tedy že dítě, rodič i učitel mohou sledovat jídelníček celého dne) aneb Je zveřejněn školní jídelníček, aby mohl být vhodně doplňován v rodinách. 

Program zdravá abeceda poskytuje na svých webových stránkách materiály ke stažení: od plakátů, které obra­zem shrnují jednotlivé domény určené nejenom pro ma­teřské školy, po letáčky určené výhradně pro rodiče. Více na www.zdravaabeceda.cz.

1. stupeň ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ZDRAVÉ ZUBY

Hlavním cílem programu je zlepšit zdraví zubů u dětí a mládeže, a tak vytvořit předpoklady k zajištění zdra­vých zubů i u dospělé populace v budoucích letech.

Program poskytuje také metodické semináře pro uči­tele. V rámci programu bylo k 31. červnu 2011 zrea­lizováno již 108 seminářů a proškoleno 3230 učitelů. Součástí programu je i pravidelné vyhlašování soutěží.

Autorský tým projektu Zdravé zuby se skládá ze spe­cialistů na zubní zdraví a odborníků na školní výukové programy. Projekt má podporu velmi širokého spektra státních (Kancelář WHO v ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v ČR, Ministerstvo zdravot­nictví ČR, Česká společnost pro dětskou stomatologii a Česká stomatologická komora) i soukromých organi­zací, jejichž činnost nějakým způsobem souvisí se zdra­vými zuby u dětí.

Program je již tradiční součástí výchovy ke zdraví na I. stupni základních škol. Škola tak má možnost syste­maticky a dlouhodobě působit na postoje dětí k zubnímu zdraví.

Program poskytuje:

– informační manuál pro učitele, kde jsou uvedeny od­borné údaje týkající se zubního zdraví, doplněné obra­zovým materiálem, tabulkami a grafy

– pracovní listy pro žáky, které interaktivním způsobem a poutavě přiblíží dětem problematiku zubního zdraví (kvízy, křížovky, doplňovačky, apod.), diplomy, inter-netové stránky

– metodická příručka pro učitele, která respektuje RVP pro základní vzdělávání a začleňuje problematiku den­tální hygieny do běžné výuky.

Více informací na www.zdravezuby.cz

ZÁKLADNÍ (I MATEŘSKÉ) ŠKOLY A ZDRAVÁ PĚTKA

Cílem projektu je motivovat děti k automatickému při­jetí zásad zdravé výživy a jejich přirozené implementaci do životního stylu.

Projekt Zdravá Pětka proběhl ve 2. pololetí školního roku 2011/2012 v 750 základních školách a mateřských školkách ve všech regionech republiky.

Lektoři Zdravé Pětky seznamují žáky v rámci dvouho­dinového bloku zábavnou a interaktivní formou se zása­dami zdravého stravování.

Pro mateřské školy a 1. stupeň základní školy projekt vystupuje pod názvem „Škola zdravé pětky“. Seznamu­je žáky s 5 základními zásadami zdravého stravování – správným složením jídelníčku, ovocem a zeleninou, pit­ným režimem, zásadami hygieny a bezpečnosti potravin a přípravou zdravé svačinky.

Pro 2. stupeň základní školy projekt vystupuje pod názvem Párty se zdravou pětkou. Žáci se dozvědí uži­tečné informace o kombinaci zdravých potravin a chutí, naučí se jednoduché triky ze studené kuchyně i zásady správného stolování. Sami si připraví občerstvení, které nakonec všichni ochutnají.

Tabulka 4
Pět zásad Zdravé Pětky

1. Jez zdravě. V potravinové pyramidě vybírej spíš ze spodních pater.

2. Nakupuj chytře. Čti údaje na potravinách a ty příliš sladké nebo tučné neber.

3. Bav se při vaření. K přípravě jídla přizvi kamarády a užij si zdravou legraci.

4. Před každým jídlem si umyj ruce a hezky prostři stůl.

5. Hýbej se. Pravidelně sportuj. A zkus ujít 10000 kroků denně. 

Projekt poskytuje na svých webových stránkách vý­ukové materiály a informační portál pro děti a rodiče. Více na www.zdrava5.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLY A HRAVĚ ŽIJ ZDRAVĚ

Hravě žij zdravě je interaktivní internetový kurz, kte­rý se zaměřuje na podporu životního stylu dětí. Je zamě­řen na žáky základních škol, ideálně ve věku 10 – 14 let. Jeho hlavním cílem je zlepšení výživy, pitného režimu a pohybové aktivity.

Pomocí vzdělávacích postupů vede děti k utváření správných stravovacích návyků a podporuje jejich aktiv­ní životní styl. Je propojen celorepublikovou soutěží pro páté třídy, v letošním roce se uskutečňuje již 6. ročník.

Více informací na www.soutez.hravezijzdrave.cz.

Tabulka 5
Informace k programu

Základní program kurzu je strukturován na 4 týdny.

Každý týden je soutěžním třídám zpřístupněna nová lekce v podobě hry, která dětem umožňuje plnit zábavné úkoly vztahující se k tématu daného týdne.

Cílem kurzu a soutěže je pracovat na změně stravo­vacích návyků s důrazem na správnou skladbu jídel­níčku a správný jídelní režim.

Ačkoliv jde o internetový kurz – sleduje i pohybo­vou aktivitu dětí a snaží se je motivovat ke snížení času stráveného sledováním televize nebo hraním počítačo­vých her. 

Záštitu nad projektem poskytly Česká technologická platforma pro potraviny a Potravinářská komora.

2. stupeň ZÁKLADNÍ ŠKOLY A VÍŠ CO JÍŠ

Tento výukový program a pracovní sešity vytvoři­lo informační centrum bezpečnosti potravin We pro rezort Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ve spolupráci s 3. lékařskou fakultou UK, MZ ČR, ÚZEI a Společností pro výživu. Je primárně určen pedagogům a žákům 2. stupně ZS.

Cílem programu je nabídnout rezortu MŠMT kvalit­ní podpůrný produkt, který vychází z ověřených infor­mačních zdrojů a má ambice zatraktivnit výuku daného tématu.

Samotný program je rozdělen na šest základních té­mat. Každé téma obsahuje pracovní sešit, který je určen žákům 8. a 9. tříd základních škol.

Tabulka 6
Pracovní sešity

Pracovní sešit Živiny a voda

Pracovní sešit Výživová doporučení

Pracovní sešit Výživa a nemoci

Pracovní sešit Nákazy z potravy a jejich prevence

Pracovní sešit Otravy z jídla

Pracovní sešit Potraviny a bezpečnost

Každý pedagog tak má možnost si ke své výuce vybrat jak celý program, tak i jednotlivá témata včetně pracov­ních sešitů ke každému tématu, které slouží k procvičení probrané látky.

Ve školním roce 2011-2012 bylo do pilotního progra­mu vybráno několik základních škol a na základě jeho vyhodnocení se bude program dále aktualizovat.

Tabulka 7
Žáci by po absolvování výuky měli znát:

-hlavní části zažívacího traktu, principy trávení a vstřebávání živin, roli jater v látkové přeměně

-charakteristiku hlavních živin

-význam bílkovin, jejich základní dělení, doporučený příjem, rizika z nedostatku a z nadbytku, zdroje ve výživě

-význam sacharidů, jejich dělení, potřebu, rizika z neadekvátního příjmu, zdroje ve výživě

-pojem glykemický index, dělení potravin na zákla­dě hodnoty glykemického indexu, rizika konzumace potravin s vysokým glykemickým indexem,

-význam vlákniny ve výživě, její typy a zdroje

-význam a dělení tuků, jejich doporučený příjem, ri­zika z nedostatku a nadbytku, zdroje tuků ve výživě

-roli cholesterolu v organismu, cholesterol endogenní a exogenní, zdroje ve výživě, rizika spojená se změ­něnými hladinami cholesterolu v krvi

-charakteristiku a význam hlavních minerálních lá­tek a stopových prvků

-charakteristiku a význam jednotlivých vitamínů

-význam antioxidantů ve výživě

-význam a potřebu vody, problematiku pitného reži­mu (co pít a v jakém množství), rizika nedostatečné­ho příjmu tekutin.

Více na www.viscojis.cz 

Již zmíněné doplňují programy podporované také Ev­ropskou unií: Mléko do škol a Ovoce do škol.

Projekty výživy ve školní jídelně

Součástí výživy ve škole je samozřejmě i školní jídel­na. Jejím jediným přínosem není pouze nasytit své stráv­níky, ale také se aktivně zapojit do výživového vzdělá­vání a přispívat k vhodnému výživovému chování dětí. Některé projekty se spoluprací školní jídelny počítají a školní jídelna se stává důležitou součásti výživového projektu např. Zdravá abeceda.

Existují samostatné projekty, které se specializují pří­mo na školní jídelny: například projekt společnosti Bon­duelle zvaný Škola plná zdraví (www.skolaplnazdravi.cz). Jeho hlavní myšlenkou je spolupráce s jídelnami mateřských a základních škol a zvýšení kvantity i kvality konzumace zeleniny u jejich strávníků a tím snížení hrozby nadváhy a obezity. Cílem projektu je „začlenění většího po­dílu zeleniny do školního stravování v České republice a ne-násilnou, hravou formou zvýšení obliby zeleniny u děti“.

Hnací silou projektu je motivační program „Bondíkmá­nie“. Pravidla jsou jasná: „za každý snědený zeleninový oběd dostane žák jeden „bondík“ (tj. razítko do kartičky), za nasbírané „bondíky“ děti dostávají dárky a pomůcky do školy“. Nutno podotknout – vše s logem společnosti Bon­duelle.

Závěr

Projekty o výživě určené pro mateřské a základní ško­ly mohou významně zkvalitnit výživové vzdělávání dětí a přispět k lepšímu výživovému chování. Velmi důležitá je nejen odborná a pedagogická koncepce projektu, ale i samotna realizace projektu v podmínkách konkrétní školy. Funkční projekt by měl vždy vycházet z aktuál­ních vzdělávacích podmínek (tedy RVP) a snažit se pod­něcovat k aktivní spolupráci na projektu učitele, děti, rodiče a v neposlední řadě školní jídelnu (kuchyň).

Projekty jsou často finančně podporované potravinář­skými firmami – což se v projektech zobrazuje různým způsobem. To samotné kvalitu projektu nesnižuje. S re­klamou se však na veřejném prostoru (tedy i škole) musí pracovat vždy velmi obezřetně.

Zdroje:

www.rvp.cz

www.zdravaabeceda.czwww.zdravezuby.czwww.zdrava5.czwww.viscojis.cz

http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/komodity/rv/04/07

http://ec.europa.eu/agriculture/drinkitup/index_cs.htm

www.skolaplnazdravi.cz

Mužíková, Leona. Podněty pro implementaci výchovy ke zdraví do školních vzdělávacích programů, l. vyd. Brno: Masarykova univerzita ve spolupráci s MSD, 2010. 141 s.