Archiv akcí SPV

Nabídka kurzů pro pracovníky ŠS – Program

Kurzy pro pracovníky ve ŠS
16.8.2010 – 19.8.2010
Benešov – Zemědělská škola

Základy vedení jídelny          ZVJ – a, b

Kurz pro vedoucí jídelen, kteří potřebují pro úspěšnou práci získat základní kvalifikaci. Kurz je vhodný zejména pro vedoucí menších pro­vozu, kteří nejsou plně kvalifikováni a pro vedoucí, kteří získali vzdělání v příbuzném oboru (např. absolventi středních ekonomických škol a ob­chodních akademií, vyučení v oboru apod.). Absolvování kurzu pomůže zvládnout základní problematiku provozu jídelny také provozovatelům jídelny i v případech, kdy sami jídelnu bezprostředně neřídí.

Termín:
ZVJ – a) pro částečně zapracované 16. – 19. 8. do 12 hod.
ZVJ – b) pro začátečníky 16. 8. – 19. 8. do 17.30 hod.

Příjezd je možný 15. 8. 2010 po 17. hod.

Prosíme, abyste nás na příjezd dne 15. 8. 2010 včas upozornili.

Zahájení:
16. 8. 2010 registrace od 8.00 hod.
Výuka započne od 9.00 hod.

Cena:
ZVJ – a) 2840,- Kč
ZVJ – b) 2940,- Kč

Pozor! Možnost rodinné rekreace ve dnech 16.- 20. 8. 2010!

Program:

1. Poslání a význam školního společného stravování

2. Výživa

2.1 Základy výživy, výživové potřeby podle věkových a profesních skupin

2.2 Doporučené výživové dávky, jejich smysl, vývoj, konstrukce, doporučené výživové dávky ve školním (a jiném společném) stravování

2.3 Zásady ekonomického naplnění doporučených výživových dávek

3. Suroviny

3.1 Hlavní potravinové skupiny a jejich význam, potravinářský sortiment

3.2 Základy zacházení se surovinami

3.3 Základy sestavování jídelníčku

4. Technologie přípravy stravy – správná výrobní praxe

4.1 Základy technologie přípravy pokrmů a nápojů. sestavování jídelníčků

4.2 Hygienické zásady při úpravě, uchovávání a podávání pokrmu

5. Vybavení provozů

5.1 Základní požadavky provozu z hlediska výstavby a dispozič­ního řešení

5.2 Vybavení stroji a zařízením podle rozsahu služeb a produkce: vybavení provozními předměty a stolním náčiním

6. Hygiena a bezpečnost provozu

6.1 Legislativní požadavky na hygienu v gastronomii

6.2 HACCP v praxi

6.3 Hygiena provozu

6.3.1 Bezpečné potraviny a správné zacházení s nimi

6.3.2 Hygiena při přípravě pokrmů

6.3.3 Hygiena výdeje pokrmů

6.4 Osobní hygiena pracovníků

6.5 Úklid a sanitace

6.6 Čistící a desinfekční prostředky

7. Právní předpisy pro činnost jídelny

7.1 Právní předpisy pro činnost školních jídelen

7.2 Právní předpisy pro činnost závodních jídelen a zaměstnaneckého stravování

7.3 Právní předpisy pro činnost jídelen provozovaných na komerč­ním základě

8. Organizace a financování provozu

8.1 Úkoly jednotlivých článků státní správy a samosprávy – povin­nosti zaměstnavatelů

8.2 Toky finančních prostředků, jejich využití, hospodaření

8.3 Kalkulace nákladů a cen

8.4 Povinnosti a práva vedoucího jídelny, organizace činností v jídelně, zásobování, vnitřní kontrola

8.5 Vnější kontrolní orgány, kompetence, postihy

8.6 Hospodářská činnost

Jen pro ZVJ – 16b

9. Účetnictví

9.1 Evidence strávníků a poplatků

9.2 Evidence jídelny

9.3 Skladová evidcnce

9.4 Evidence majetku a další nutná evidence

9.5 Účetnictví v jídelně s komerčním provozem

Závěrečný test a pohovor


ZAUČENÍ, REKVALIFIKACE         ZR

Kurz je určen pro ty, kteří pracují bez předchozího vzdělání alespoň v příbuzném oboru (např. cukrář, pekař apod.), kteří v jídelně příleži­tostně vypomáhají nebo dočasně nahrazují vyučeného pracovníka.

Kurz poskytne základní znalosti o výživě. surovinách, kuchařské technologii, hygieně a bezpečnosti práce.

Termín:
16. – 19. 8. 2010

Cena:
3440. – Kč

Příjezd je možný 15. 8. 2010 po 17. hod..

Prosíme, abyste nás na příjezd dne 15. 8. 2010 včas upozornili.

Zahájení:
16. 8. 2010 registrace od 8,00 hod.,
výuka započne od 9,00 hod.

Pro praktickou část potřebujete ochranný oděv.

POZOR! Možno spojit s rodinnou rekreací ve dnech 16. – 20. 8. 2010!

Program:

1 . Výživa a stravování

1.1 Výživa, doporučené výživové dávky, tabulky výživových hodnot potravin, spotřební koš

1.2 Stravovací režim

2. Suroviny

2.1 Základní potravinové skupiny

2.2 Použití surovin podle jejich složení, zacházení s potravi­nami

3. Technologie-správná výrobní praxe

3.1 Základní technologické postupy

3.2 Normy a receptury

3.3 Skladba jídelního lístku

4. Hygiena a bezpečnost práce

4.1 Hygiena provozu, osobní hygiena zaměstnanců, hygienická rizika, základy HACCP

4.2 Bezpečnost práce

5. Praktická část
-úprava běžných druhů pokrmu a nápojů, výdej hotových pokrmů a stolování

6. Cíl a význam školního stravování, základy vedení evidence ve školní jídelně

7. Závěrečný test a hodnocení