Poradna - Hygiena potravin

Lze prodávat marmelády a sirupy na internetu bez potvrzení hygieny?

Dobrý den, je možnost prodávat výrobky (marmelády, sirupy) na internetu bez potrvrzení hygieny? Např. že by zde bylo uvedeno že nejdou uvedené výrobky doporučené ke konzumaci? Chtěl bych založit internetové stránky něco jako fler.cz kde by každý mohl prodat něco co vypěstoval nebo vyrobil.

Výroba a uvádění potravin do oběhu (prodej potravin), patří mezi činnosti epidemiologicky závažné, proto jsou pro tyto činnosti stanoveny obecné i zvláštní zákonné požadavky. Tazatel se ještě před zahájením činnosti musí seznámit a v rozsahu přiměřeném činnosti respektovat ustanovení potravinové legislativy včetně předpisů a ustanovení souvisejících s ochranou veřejného zdraví (zákon č. 258/2000 Sb. a příslušné prováděcí vyhlášky).

Výrobce, prodejce jakékoliv potraviny odpovídá za její jakost a zdravotní nezávadnost. Dodržování hygienických požadavků spočívá především vytvoření podmínek pro správnou hygienickou praxi a to např. v zabránění křížové kontaminaci, dodržování teplot podle nároků jednotlivých druhů potravin při jejich uskladnění a nabízení k prodeji atd. Základní, bezpodmínečné požadavky stanoví Nařízení ES č. 852/2004 o hygieně potravin a zákon o potravinách č 110/1997 Sb. v platném znění. Jaké konkrétní podmínky musí splnit ten kdo má v úmyslu provozovat výrobu a prodej potravin závisí na rozsahu sortimentu potravin jaký chce nabízet a na uvažované   formě prodeje Prodejce musí být držitelem Zdravotního průkazu pracovníka v potravinářství a plně odpovídá za zavedení potřebných hygienických opatření.

Základní povinnosti výrobců a prodejců potravin před zahájením činnosti:

  1. Výrobce i prodejce musí mít oprávnění k podnikání.

  2. Je povinen se registrovat se u místně příslušného inspektorátu Státní zemědělské a potravinářské inspekce:

Je to pouze ohlašovací povinnost, která vyplývá z § 3 zákona č. 110/1997 Sb. Registrační formulář najdete pod tímto odkazem (Oznámení provozovatele potravinářského podniku o zahájení/ukončení výkonu předmětu činnosti). Vyplněný formulář se zasílá územně příslušnému inspektorátu v místě sídla Vaší firmy. Územní působnost našich inspektorátů včetně kontaktů najdete na webu SZPI v rubrice „Organizační struktura“.

Kromě registrace výrobce potravin u inspektorátu SZPI má výrobce/prodejce potravin povinnost registrace také u územně příslušné krajské hygienické stanice.

Dále odkazuji na informace, které poskytuje na svých internetových stránkách odborně příslušný orgán státního dozoru pro Vámi uvažovanou činnost – Státní zemědělská a potravinářská inspekce – dále SZPI.

Kontrola výroby a prodeje potravin vyráběných v domácnosti a prodávaných z domu (ze dvora) – (uveřejněno 02. 09. 2014)

Za výrobu potravin v domácnosti spojenou s jejich následným prodejem z domu se za podmínky určité kontinuity činnosti a určitého stupně organizace považuje například pečení cukroví, pečiva, příprava džemů/marmelády či výroba lahůdek

Jde především o posouzení do jaké míry jsou v přiměřené míře odpovídající charakteru a rozsahu činnosti základní – bezpodmínečné požadavky stanovené výše citovaným Nařízením č.852/2004 o hygieně potravin. O našem případu pojednává Kapitola III – Požadavky na pojízdné nebo přechodné prostory (například prodejní stany, stánky na trhu, pojízdné prodejny), prostory užívané především jako soukromý obytný dům, v němž se však pravidelně připravují potraviny k uvedení na trh, a na prodejní automaty.

1. Prostory a prodejní automaty musí být v prakticky dosažitelné míře umístěny, navrženy, konstruovány a udržovány v čistotě a v dobrém stavu tak, aby nedocházelo k riziku kontaminace, zejména zvířaty a škůdci.

2. Zejména musí být, je-li to nezbytné:

a) k dispozici vhodná zařízení pro udržování odpovídající osobní hygieny (včetně zařízení pro hygienické mytí a osušování

rukou, hygienické sanitární systémy a příslušenství pro převlékání);

b) povrchy přicházející do styku s potravinami v bezvadném stavu a snadno čistitelné, a je-li to nezbytné, dezinfikovatelné.

To vyžaduje použití hladkých, omyvatelných a korozivzdorných netoxických materiálů, pokud provozovatelé potravinářských podniků nepřesvědčí příslušný orgán o vhodnosti jiných použitých materiálů;

c) odpovídajícím způsobem zajištěno čištění, a je-li to nezbytné, dezinfekce pracovních nástrojů a zařízení;

d) odpovídajícím způsobem zajištěno, aby čištění potravin, jeli součástí postupu prováděného potravinářským podnikem,

bylo prováděno hygienicky;

e) k dispozici odpovídající přívod teplé nebo studené pitné vody;

f) k dispozici odpovídající systémy nebo zařízení pro hygienické skladování a likvidaci nebezpečných nebo nepoživatelných

látek a odpadů (ať kapalných nebo pevných);

g) k dispozici odpovídající zařízení nebo systémy pro udržování a monitorování vhodných teplotních podmínek pro potraviny;

h) potraviny ukládány tak, aby v prakticky dosažitelné míře nedocházelo k riziku kontaminace.

Provozovnou se pro účely tohoto zákona rozumí prostor, v němž je živnost provozována,. Podnikatel je povinen zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních právních předpisů (§ 17, zákona 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání v platném znění, odst. 1 a 4).

Odpověděl 27.9.2015 MVDr. P.Otoupal,CSc.