Z odborné literatury

Jednotlivé potravinové skupiny a rizika příčin úmrtnosti: systematický přehled a meta-analýza prospektivních studií

Jednotlivé potravinové skupiny a rizika příčin úmrtnosti: systematický přehled a meta-analýza prospektivních studií (překlad abstrakta)

Zdroj:

The American Journal of Clinical Nutrition, 2017

Východisko:

Nedostatečně kvalitní strava je u preventabilních onemocnění jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících předčasné úmrtí a zdravotní postižení po celém světě.

Cíl:

Cílem této metaanalýzy bylo sjednotit poznatky o vztahu mezi příjmem 12 hlavních potravinových skupin včetně celozrnných (neupravených) obilovin, průmyslově zpracovaných obilovin, zeleniny, ovoce, ořechů, luštěnin, vajec, mléčných výrobků, ryb, tmavého masa, masných výrobků a cukrem slazených nápojů, s rizikem mortality bez rozdílu její příčiny.

Design:

V publikacích PubMed, Embase a Google Scholar jsme provedli systematické vyhledávání prospektivních studií zkoumajících vztah mezi těmito 12 skupinami potravin a rizikem mortality bez rozdílu její příčiny.

Suma RRs a 95% CIs byla odhadnuta s použitím modelu náhodných efektů pro vysoký příjem ve srovnání s kategoriemi s nízkým příjmem, stejně jako pro lineární a nelineární vztah. Potenciál snížení rizika daných skupin potravin byl vypočítán vynásobením RR optimálními hodnotami příjmu (kategorie  s nejsilnější asociací) pro potraviny snižující riziko nebo potraviny zvyšující riziko.

Výsledky:

Se zvyšujícím se příjmem celozrnných obilovin (RR: 0,92, 95% CI: 0,89, 0,95), zeleniny (RR: 0,96; 95% CI: 0,95, 0,98) % CI: 0,92, 0,97), ořechů (RR: 0,76, 95% CI: 0,69, 0,84) a ryb (RR 0,93; 95% CI: 0,88) se riziko mortality snižuje; vyšší příjem tmavého masa (RR: 1,10, 95% CI: 1,04, 1,18) a zpracovaných masných výrobků (RR: 1,23; 95% CI: 1,12, 1,36) je spojen se zvýšeným rizikem mortality v lineární meta-analýze v závislosti na dávce.

 Jasná indikace nelinearity je viditelná ze vztahů mezi zeleninou, ovocem, ořechy a mlékem a všemi příčinami úmrtnost. Optimální spotřeba potravin, které snižují riziko, vede k 56% snížení obecné mortality, zatímco spotřeba potravin, které zvyšují riziko, je spojena s dvojnásobným zvýšením tohoto rizika.

 Shrnutí:

Výběr specifických optimálních příjmů zkoumaných skupin potravin může vést k významné změně rizika předčasných úmrtí.

Vysvětlení překladatele:

RR – relativní riziko – Je vyjádřeno poměrem incidencí onemocnění v exponovaném a neexponovaném souboru. Incidence je pměr nově vzniklých onemocnění (v daném časovém období) k celkovému počtu osob ve sledované populaci.

RR = 1 znamená, že daný faktor nemá na vznik onemocnění vliv

RR > 1 znamená, že expozice je rizikovým faktorem

RR < 1 znamená, že expozice je protektivním faktorem.

Odkaz na původní článek (v angličtině):

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28446499