Poradna - Hygiena potravin

Jaké jsou minimální hygienické požadavky na rozvážení potravin v osobním autě?

Dobrý den,
chci začít lokálně rozvážet potraviny, ovoce, zeleninu, jogurty, pečivo, … Jaké jsou minimální hygienické požadavky, pokud bych chtěl toto zboží rozvážet v osobním autě, nešlo by o skladování, pouze o okamžitý nákup a následný prodej, například do 6h.
Dále bych se chtěl zeptat co by bylo potřeba, kdybych chtěl do sortimentu zařadit i mražené zboží, stačil by pouze box na udržování teploty s chladící vložkou jako u jogurtů?
Dale co by bylo potřeba zajistit aby bylo možné zboží v malém množství skladovat, napřiklad v rodinném bytě, mam na mysli skladování cukru, kořeni, …

K zaslaným otázkám zasílám následující přehled:

1) Přeprava potravin – požadavky na přepravu uvádí Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 852/2009 o hygieně potravin, kde jsou v Příloze II, kapitola IV uvedeny požadavky na přepravu (https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004R0852:20090420:CS:PDF)

Kromě jiného je zde uvedeno, že dopravní prostředky používané pro přepravu potravin musí být udržovány v čistotě a v dobrém stavu, musí umožňovat čištění nebo desinfekci. Pokud jsou dopravní prostředky používané i pro jiné účely (nejenom k přepravě potravin), musí být při současné přepravě potravin a jiného zboží potraviny odděleny (/je-li to nezbytné). Potraviny musí být v dopravních prostředcích uloženy a chráněny tak, aby riziko kontaminace bylo sníženo na minimum. Je-li to nezbytné, musí být dopravní prostředky nebo kontejnery používané pro přepravu potravin schopné udržovat potraviny při vhodných teplotách a musí umožňovat monitorování teplot.

Ve Vašem případě to znamená, že použitý dopravní prostředek pro přepravu potravin musí být splňovat výše uvedené (dobrý stav, čistitelnost, omezit kontaminaci potravin) a pokud potraviny vyžadují přepravu za určitých podmínek (např. uvádíte přepravu mléčných výrobků), pak i chladicí box či jiné zařízení, které prokazatelně (s teploměrem, příp. s možností pořízení záznamu teploty během přepravy) udrží teplotu výrobku, kterou deklaruje výrobce na obale (podmínky skladování).

2) Pro přepravu mražených výrobků platí stejné podmínky jako v bodě 1) s tím, že musí být prokazatelně dodržena během přepravy teplota mražených výrobků, kterou deklaruje výrobce.

3) Skladování potravin – pro skladování surovin platí, že musí být uloženy ve vhodných podmínkách navržených tak, aby zabraňovaly jejich kažení, které ohrožuje zdraví, a chránily je před kontaminací. (více v Příloze II, kapitola IX uvedeného Nařízení). V případě rodinného bydlení by měl být vyčleněn samostatný prostor pro uskladnění potravin (vybaven dle charakteru sortimentu, tj. nejenom pro „suché potraviny, ale event. i chladicím nebo mrazicím zařízením).

Je důležité si uvědomit, že podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, § 19 (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-258) platí, že osoby, které při přicházející při pracovních činnostech při uvádění potravin do oběhu do přímého styku s potravinami, pokrmy a dalšími zařízeními (tzv. „fyzické osoby vykonávající činnosti epidemiologicky závažné“) musí mít zdravotní průkaz a znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví. Zdravotní průkaz před zahájením činnosti podle věty první vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktický lékař pro děti a dorost nebo poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Více pak na uvedeném odkaze (§ 20,21).

Skutečnost, která by měla být vzhledem k Vaši plánované činnosti uvedena na prvním místě je, že svojí činností (distribuce a prodej potravin) naplňujete podmínky pro provozování potravinářského podniku. „Potravinářským podnikem“ se rozumí veřejný nebo soukromý podnik, ziskový nebo neziskový, který vykonává činnost související s jakoukoli fází výroby, zpracování a distribuce potravin. 

Kontrolním orgánem v této oblasti je Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI), proto uvádím další povinnosti z webu SZPI.

Základní povinnosti výrobců a prodejců potravin: 

https://www.szpi.gov.cz/docDetail.aspx?prn=1&baf=0&nid=&docid=1020280&chnum=4&inqResults=11357
https://www.szpi.gov.cz/clanek/oznameni-provozovatele-potravinarskeho-podniku-o-zahajeni-ukonceni-vykonu-predmetu-cinnosti.aspx

 

V závěru ještě uvádím požadavky ze zákona č. 110/1997 o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-110) § 10 ohledně uvádění potravin na trh:

(1) Na trh je zakázáno uvádět potraviny

  1. a) klamavě označené nebo nabízené ke spotřebě klamavým způsobem,
  2. b) s prošlým datem použitelnosti,
  3. c) neznámého původu,
  4. d) překračující nejvyšší přípustné úrovně kontaminace radionuklidy stanovené v souladu s atomovým zákonem,
  5. e) ozářené v rozporu s požadavky stanovenými tímto zákonem a prováděcím právním předpisem.

(2) Potraviny mohou být po datu minimální trvanlivosti uváděny na trh pouze tehdy, jsou-li takto označeny, odděleně umístěny a jsou-li bezpečné.

(3) Potraviny mohou být použitelné k jinému než původnímu použití. Takové potraviny mohou být uváděny na trh, pouze jsou-li bezpečné, odděleně umístěné a je-li na nich nebo v jejich bezprostřední blízkosti zřetelně označen doporučený způsob použití.

(4) Pro výrobu potravin je zakázáno použít potraviny s prošlým datem

  1. a) použitelnosti, nebo
  2. b) minimální trvanlivosti, s výjimkou potravin, které jsou bezpečné

S pozdravem a přáním hezkého dne,
MVDr. Anna Niklová