Archiv akcí SPV

Dětská obezita v teorii a praxi 2011 – program

6. konference, Poděbrady 25. 11. 2011 – 26. 11. 2011

Program konference

25. 11. 2011 – Pátek

8.15 – 9.15 Registrace účastníků, prohlídka výstavy firem

9.20 Oficiální zahájení konference

9.30 Zahájení programu konference

9.30 – 11.00 Obecný blok

I. blok – předsedající: Prof. MUDr. F. Stožický, DrSc., MUDr. J. Kytnarová, Doc. MUDr. M. Kunešová, CSc.

1) Nutrient balance and the risk of obesity. Dr. M. F. Rolland-Cachera – Francie

2) Vývoj prevalence nadváhy, obezity a podváhy u 7letých dětí v posledních 50 letech. Doc. MUDr. M. Kunešová a spol., Endokrinologický ústav Praha

3) Genetika obezity s ohledem na časnou manifestaci závažných forem v dětském věku. MUDr. Julie Bienertová-Vašků, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno

4) Farmakoterapie dětské obezity. Prof. MUDr. F. Stožický, Fakultní nemocnice Plzeň Lochotín

5) Doporučené postupy k obezitě dětí. MUDr. J. Kytnarová, VFN Praha

Přestávka 11.00 – 11.30

11.30 – 13.00 Blok se zaměřením na rodinu, školu, sociální prostředí a psychologii dítěte k prevenci rozvoje dětské obezity

II. blok – předsedající:Prof. MUDr. Z. Derflerová-Brázdová, Doc. PhDr. S. Fraňková, Mgr. J. Divoká

1) Sociální faktory ovlivňující výskyt dětské obezity. Prof. MUDr. Z. Derflerová- Brázdová, Doc. MUDr. J. Fiala, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno

2) Některé přístupy ke studiu postojů dítěte s nadváhou k jídlu a sobě samému. Doc. PhDr. S. Fraňková, Filozofická fakulta UK Praha

3) Úloha rodiče při terapii dětské obezity. Mgr. J. Divoká, STOB

4) Jde to i u malých dětí. MUDr. M. Nesrstová, MUDr. Barčáková, FN Praha Motol

5) Zdravá abeceda. N. Křístek, AISIS o. s.

Oběd – 13.00 –14.15

14.15 – 15.45 Blok k výživě

III. blok – předsedajícíMUDr. P. Tláskal, CSc., prof. Ing. J. Dostálová, CSc.

1) Vybíráme vhodné potraviny pro prevenci dětské obezity. Prof. Ing. J. Dostálová, VŠCHT Praha

2) Glykemický index potravin. MUDr. Rambousková, 3. LF UK Praha

3) Význam dietních a režimových opatření v prevenci aterosklerózy v dětském věku. MUDr. J. Hyjánek, Ph.D., MUDr. D. Pastucha Ph.D. MBA , Fakultní nemocnice Olomouc

4) Dětský obézní klient ve výživové poradně. Mgr. K. Jančeková, Mgr. V. Březková, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno

5) Energetické nápoje. Mgr. K. Hortová, Mgr. T. Pruša, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno

Přestávka 15.45 – 16.15

16.15 – 17.45 Diskusní fórum s využitím signalizačního zařízení

(Den boje proti dětské obezitě, Žij zdravě)

IV. blok – MUDr. Tláskal, MUDr. Cabrnochová, MUDr. Rážová, PhD., MUDr. Marinov, Mgr. Divoká

1) Proč byl vyhlášen Den boje proti dětské obezitě. MUDr. P. Tláskal

2) Životní styl školních dětí. MUDr. J. Rážová, PhD., Hygienická stanice hl. města Prahy

3) Výuka ke zdravému životnímu stylu. Mgr. J. Divoká, STOB

4) Zdravý životní styl  pohledem dětí.  MUDr. Z. Marinov, FN Praha Motol

5) Úloha školní jídelny. Bc. A. Packová, Bc. A. Strosserová, SPV

6) Možnosti diagnostiky a léčby obezity u dětí. MUDr. Cabrnochová, OSPDL

7) Závěr, diskuse. MUDr. P. Tláskal, SPV

Otázky a odpovědi pro posluchače – každé sdělení cca 4 otázky s cílem zaměřit se na aktivity Dne boje proti dětské obezitě a reálné možnosti řešení projednávané problematiky ke květnu r. 2012

20.00 Společenský večer s komorní i zábavní hudbou a občerstvením

Ochutnávka a prodej značkových vín Znovín a.s.

26. 11. 2011 – Sobota

8.30 – 10.15 Blok k pohybu

V. blok – předsedající MUDr. D. Pastucha Ph.D. MBA, prof. MUDr. J. Pařízková

1) Úloha pohybové aktivity v prevenci a léčbě obezity v období růstu. Prof. MUDr. J. Pařízková, Endokrinologický ústav Praha

2) Problémy tělesné výchovy dětí ve vztahu ke zdraví. Doc. PhDr. H. Dvořáková, Pedagogická fakulta UK Praha

3) Funkční zkoušky dětí s obezitou. Doc. MUDr. J. Radvanský, FN Motol

4) Pohybovou aktivitou ve školním prostředí ke zmírnění nadváhy a obezity u dětí mladšího školního věku: výsledky 2letého intervenčního programu. Doc. MUDr. E. Sigmund, Fakultní nemocnice Olomouc

5) Možnosti využití funkčního 3D tréninku v terapii dětské obezity. MUDr. D. Pastucha, Fakultní nemocnice Olomouc

10.45-13.00 Blok varia

VI. blok: předsedající – RNDr. H. Zamrazilová, MUDr. Z. Marinov, MUDr. B. Kosová

1) Jak hodnotit růst kojeného dítěte v prvních měsících života. RNDr. J. Vignerová, MUDr. Paulová, MUDr. Riedlová, SZU Praha

2) Porovnání vývoje váhových parametrů a nástupu nadváhy u dětí v praktické dětské ambulanci a u pacientů dětské obezitologické ambulance. MUDr. H. Letáková (Praktická ordinace pro děti a dorost Turnov), MUDr. Z. Marinov, MUDr. U. Barčáková

3) Vztah mezi úspěšností lázeňského/ambulantního redukčního programu, kardiometabolickými riziky a jídelním chováním u adolescentů zapojených do projektu COPAT. RNDr. H. Zamrazilová, MUDr. Hlavatý, MUDr. Dukátková, MUDr. Sedláčková, Doc. MUDr. Kunešová, Doc. MUDr. V. Hainer, Endokrinologický ústav Praha

4) Léčba obezity v dětské léčebně Křetín. NT M. Bednaříková, DiS., Dětská léčebna Křetín

5) Výsledky projektu Copat – Jídelní zvyklosti českých adolescentů. MUDr. P. Hlavatý, Endokrinologický ústav Praha

6) Dětská obezita a nová média. Mgr. T. Průša, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno

7) Kasuistika. MUDr. B. Kosová, Lázeňská léčebna Poděbrady

Závěr – prim. MUDr. P. Tláskal, CSc., prim. MUDr. Kosová