Poradna - Hygiena potravin

Co přesně se rozumí prvovýrobou?

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, co přesně se rozumí prvovýrobou. Máme pole sklízíme žito, rádi bychom vyráběli mouku k prodeji.Našla jsem tuto defifici, ale nejsem moudrá z poslední věty. Co se myslí jednoduchou fyzickou operací??? Zemědělskou prvovýrobou se rozumí výroba zemědělských produktů, včetně zejména pěstování plodin, sklizně, jejímž výsledkem jsou výhradně produkty, které po sklizni, sběru neprocházejí žádnou další operací kromě jednoduchého fyzického opracování.

Jaké podmínky bychom tedy měli splnit pro výrobu mouky, případně lisovaní řepky na olej???

Díky za odpověď

Dotaz se týká:

 

1)pojmů prvovýroba a jednoduché fyzické zpracování

 

2) možnosti vyrábět z obilí – žita mouku

 

3) možnosti z řepky vyrábět olej

 

ad1) pokud jde o prvovýrobu souvisí s ní přeprava, skladování produktů prvovýroby a manipulace s nimi v místě výroby za předpokladu, že tyto činnosti nemění jejich povahu. Příkladem jednoduchých fyzických operací může být mechanické čištění obilí a jeho sušení – zrna obilí nejsou narušena. Pokud jde o další působení při kterém je zrno mechanicky drceno za účelem získání potraviny nebo krmiva, jde o výrobu při které se postupuje podle zásad správné výrobní a hygienické praxe platných pro výrobu potravin. Místo kde budou probíhat technologické operace se stává provozovnou a osoba, která za výrobu odpovídá provozovatelem potravinářského podniku

 

ad 2) představu o výrobě mouky z obilí můžete získat například z příručky správné praxe „Pravidla správné výrobní a hygienické praxe pro mlýny“, kterou lze vyhledat vypsáním názvu na internetovém vyhledavači

 

ad 3) rovněž výroba stolního oleje je výrobou potraviny, pokud vím není pro tuto činnost příručka správné praxe na internetu k dispozici. Představu o technologických postupech je možno, alespoň částečně získat na internetové stránce Ústavu mléka, tuků a olejů VŠCHT pod heslem výuka/přednáška technologie tuků a olejů. Podrobnější informace o příručkách, které se zabývají těmito otázkami lze najít na IT např. pod heslem „hledej knihovnu“ a dále „chemie rostlinných olejů a technologie výroby“

 

Tazatelka by ihned na počátku při úvaze o realizaci svého záměru měla být informována o následujících skutečnostech:

 

Každé podnikání a i výroba potravin je vázáno na splnění určitých požadavků, které stanoví obecně závazné předpisy (Nařízení ES, zákony a vyhlášky platné v ČR). Je třeba respektovat skutečnost, že výroba potravin i v malém objemu je činnosti epidemiologicky závažnou proto se ještě před zahájením činnosti musí tazatelka seznámit a v rozsahu přiměřeném činnosti respektovat ustanovení potravinové legislativy včetně předpisů a ustanovení souvisejících s ochranou veřejného zdraví.

 

Základní povinnosti výrobců a prodejců potravin před zahájením činnosti:

 

1. Výrobce i prodejce musí mít oprávnění k podnikání.

2. Je povinen se registrovat se u místně příslušného inspektorátu Státní zemědělské a potravinářské inspekce:

 

Je to pouze ohlašovací povinnost, která vyplývá z § 3 zákona č. 110/1997 Sb. Registrační formulář najdete pod tímto odkazem (Oznámení provozovatele potravinářského podniku o zahájení/ukončení výkonu předmětu činnosti). Vyplněný formulář se zasílá územně příslušnému inspektorátu v místě sídla Vaší firmy. Územní působnost našich inspektorátů včetně kontaktů najdete na webu SZPI v rubrice „Organizační struktura“.

 

Seznam základních právních předpisů týkajících se výroby a uvádění potravin do oběhu je rovněž k dispozici na internetových stránkách Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI), která též vykonává státní dozor.

 

Na dotaz odpověděl 17.9.2014 MVDr. P. Otoupal, CSc.