Poradna - Hygiena potravin

Co je potřeba k prodeji bylinných a ovocných vín?

Dobrý den,

již několik let se zabývám výrobou domácích ovocných a bylinných vín. Chtěl bych se zeptat jaké dokumenty by byli potřeba k prodeji omezeného množství těchto vín, přímo spotřebitelům, např. po internetu, nebo pronajmutím stánku apod.

Pod pojmem ovocná a ostatní vína se rozumí:

 

– ovocným vínem nápoj vyrobený alkoholovým kvašením šťávy z ovoce s výjimkou hroznů révy vinné, kterou je možno před kvašením upravit přídavkem vody a cukru,

 

– bylinným vínem nápoj vyrobený z cukru zkvašeného s přídavkem vody nebo vyrobený ze sladového vína, macerací částí bylin nebo dřevin, nebo přidáním jejich výluhů; úprava přidáním lihu, lihovin nebo jiných alkoholických nápojů není přípustná,

 

K výrobě a prodeji ovocných a bylinných vín je třeba mít živnostenské oprávnění podle zákona.č.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) v platném znění

 

Výroba a prodej potravin se považuje za provozování potravinářského podniku. „Potravinářským podnikem“ se rozumí veřejný nebo soukromý podnik, ziskový nebo neziskový, který vykonává činnost související s jakoukoli fází výroby, zpracování a distribuce potravin.

 

Další informace doporučuji získat na internetové stránce Státní zemědělské a potravinářské inspekce www.szpi.gov.cz . Zvláště upozorňuji na zde uvedené skutečnosti:

 

Základní povinnosti výrobců a prodejců potravin:

 

1. Výrobce i prodejce musí mít oprávnění k podnikání.

 

2. Registrace: Je to pouze ohlašovací povinnost, která vyplývá z § 3 zákona č. 110/1997 Sb. Registrační formulář najdete pod tímto odkazem na internetové stránce Státní zemědělské a potravinářské inspekce (Oznámení provozovatele potravinářského podniku o zahájení/ukončení výkonu předmětu činnosti). Vyplněný formulář se zasílá územně příslušnému inspektorátu v místě sídla Vaší firmy. Územní působnost našich inspektorátů včetně kontaktů najdete na našem webu v rubrice „Organizační struktura“.

 

Seznam základních právních předpisů týkajících se výroby a uvádění potravin do oběhu:

 

Evropské předpisy:

 

* Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se

 

Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, v platném znění

 

* Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin, v platném znění – nařízení stanoví, mimo jiné, požadavky na potravinářské prostory a jejich vybavení

 

* Nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 ze dne 15. listopadu 2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny, v platném znění

 

* Nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách, v platném znění

 

* Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách, v platném znění

 

České předpisy:

 

* Zákon č. 146/ 2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

* Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů

 

* Vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, ve znění pozdějších předpisů

 

* Vyhláška č. 335/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb.,o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí * Vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, ve znění pozdějších předpisů).

 

* Zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění,

 

* vyhláška č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění vyhlášky č. 602/2006 Sb., (zejména ustanovení § 49 § 50 vyhlášky),.

 

* Zákon č. 634/1992 Sb.o ochraně spotřebitele – podmínky a poctivost prodeje kontroluje Česká obchodní inspekce

 

České předpisy jsou dostupné ve Sbírce zákonů (platná znění) nebo na portálu veřejné správy www.portal.gov.cz. Některé předpisy je možné dohledat také na našich webových stránkách v rubrice Právní předpisy.

 

Z hlediska nejzákladnějších hygienických požadavků: pracovník, který by ovocné nebo bylinné víno připravoval by měl vlastnit zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství a mít základní znalosti z hlediska ochrany veřejného zdraví.

 

Závěrem je nutno upozornit na skutečnost, že prodejce potraviny tedy i ovocného nebo bylinného vína odpovídá za jeho za zdravotní nezávadnost jako potraviny,

 

12.1.2014 zpracoval MVDr.P.Otoupal, CSc.