Poradna - Zásady správné výživy

Chtěla bych vyrábět a následně prodávat raw výrobky – dorty

Dobrý den, chtěla bych vyrábět a následně prodávat raw výrobky- dorty. Jedná se o výrobky, které se nijak tepelně neupravují a připravují se pouze z ořechů a čerstvého ovoce. Nejedná se tedy o klasické cukřářské výrobky. Raw zákusky neobsahjí žádný rafinovaný cukr, sladí se ovocem- datlema, nebo medem, dále neobsahují žádné živočišné složky- jako vejce, máslo, ,…, neobsahují mouku, prostě se jedná jen o výrobky kompletované ze skořápkových plodů, ovoce a ořechových másel, kokosového oleje a nebo kakaového másla.

Dotaz je následující- musím být vyučená cukrářka, abych získala ŽO, nedá se to považovat za živnost volnou? Jaké by byly hygienické požadavky na takovou výrobnu. Nejednalo by se o žádnou velkovýrobu, ale ideálně o výrobu z domova- pokud je to vůbec možné.  Předem mnohokrát děkuji za radu

Tazatelka má v úmyslu připravovat v domácnosti tepelně neopracované „raw“ zákusky z ořechů, čerstvého ovoce, datlí, tuků z ořechů a kokosu a kakaového másla.  Jde jednak o to zda se bude jednat o živnost volnou nebo řemeslnou.

 

K této části dotazu, domnívám se, že by se mohlo jednat o živnost volnou a to o obor č.7 Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků (příloha č. 4 k nařízení vlády č. 278/2008 Sb.)  Můj názor by bylo vhodné tazatelkou  ověřit dotazem na internetové stránce  www.business center.cz

 

Druhou otázkou je v jakých podmínkách z hlediska hygienických požadavků lze uvedenou činnost uskutečnit. Prostory kde se bude výroba potraviny uskutečňovat  se stávají provozovnou

 

Provozovnou se pro účely tohoto zákona rozumí prostor, v němž je živnost provozována,. Podnikatel je povinen zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních právních předpisů (§ 17, zákona  455/1991 Sb. o živnostenském podnikání v platném znění, odst. 1 a 4)

 

Výroba potravin je vázána na splnění určitých požadavků, které stanoví obecně závazné předpisy (Nařízení ES, zákony a vyhlášky platné v ČR). Je třeba respektovat skutečnost, že  výroba potravin i v malém objemu je činnosti epidemiologicky závažnou proto se ještě před zahájením činnosti  musí tazatelka seznámit  a v rozsahu přiměřeném činnosti respektovat ustanovení potravinové legislativy včetně předpisů a ustanovení souvisejících s ochranou veřejného zdraví. Tazatelce pro první orientaci doporučuji  využít internet a do vyhledavače vypsat název publikace „Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách – 2.vydání“. Uvedená příručka má 2 díly a formuláře k vyplnění, publikaci je možno zdarma stáhnout. S požadavky uvedenými v této příručce  se musíte seznámit,  najdete zde řadu otázek na které můžete odpovědět a vytvořit tak dokument, který Vám i kontrolnímu pracovníkovi ozřejmí, že víte jak a kde by mohlo dojít k ohrožení potravin, Vašich výrobků a zdraví Vašich zákazníků.

 

Jde především o posouzení do jaké míry jsou v přiměřené míře odpovídající charakteru a rozsahu činnosti základní – bezpodmínečné požadavky stanovené Nařízením Evropských společenství č. 852/2004 o hygieně potravin.

 

Kapitola III – Požadavky na pojízdné nebo přechodné prostory (například prodejní stany, stánky na trhu, pojízdné prodejny), prostory užívané především jako soukromý obytný dům, v němž se však pravidelně připravují potraviny k uvedení na trh, a na prodejní automaty

 

1. Prostory a prodejní automaty musí být v prakticky dosažitelné míře umístěny, navrženy, konstruovány a udržovány v čistotě a v dobrém stavu tak, aby nedocházelo k riziku kontaminace, zejména zvířaty a škůdci.

 

2. Zejména musí být, je-li to nezbytné:

a) k dispozici vhodná zařízení pro udržování odpovídající osobní hygieny (včetně zařízení pro hygienické mytí a osušování

rukou, hygienické sanitární systémy a příslušenství pro převlékání);

b) povrchy přicházející do styku s potravinami v bezvadném stavu a snadno čistitelné, a je-li to nezbytné, dezinfikovatelné.

To vyžaduje použití hladkých, omyvatelných a korozivzdorných netoxických materiálů, pokud provozovatelé potravinářských podniků nepřesvědčí příslušný orgán o vhodnosti jiných použitých materiálů;

c) odpovídajícím způsobem zajištěno čištění, a je-li to nezbytné, dezinfekce pracovních nástrojů a zařízení;

d) odpovídajícím způsobem zajištěno, aby čištění potravin, jeli součástí postupu prováděného potravinářským podnikem,

bylo prováděno hygienicky;

e) k dispozici odpovídající přívod teplé nebo studené pitné vody;

f) k dispozici odpovídající systémy nebo zařízení pro hygienické skladování a likvidaci nebezpečných nebo nepoživatelných

látek a odpadů (ať kapalných nebo pevných);

g) k dispozici odpovídající zařízení nebo systémy pro udržování a monitorování vhodných teplotních podmínek pro potraviny;

h) potraviny ukládány tak, aby v prakticky dosažitelné míře nedocházelo k riziku kontaminace.

 

Základní povinnosti výrobců a prodejců potravin před zahájením činnosti:

1. Výrobce i prodejce musí mít oprávnění k podnikání.

2. Je povinen se registrovat u místně příslušného inspektorátu Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI)

 

Je to pouze ohlašovací povinnost, která vyplývá z § 3 zákona č. 110/1997 Sb. Registrační formulář najdete pod tímto odkazem (Oznámení provozovatele potravinářského podniku o zahájení/ukončení výkonu předmětu činnosti). Vyplněný formulář se zasílá územně příslušnému inspektorátu v místě sídla Vaší firmy. Územní působnost našich inspektorátů včetně kontaktů najdete na  webu SZPI v rubrice „Organizační struktura“. Dále doporučuji  se na  webové stránce SZPI seznámit s podrobným vysvětlením a požadavky v článku „Kontrola výroby a prodeje potravin vyráběných v domácnosti a prodávaných z domu (ze dvora)“

 

Na dotaz odpověděl 23.1.2015  MVDr. P. Otoupal,CSc.