Poradna - Potraviny (složení, značení, výživové hodnoty)Poradna - Výživa dětí

Chci začít podnikat v prodeji domácích dětských výživ, co musím splnit?

Dobrý den,
chtěla bych začít podnikat v prodeji domácích dětských výživ (typu hami atd.)
Co to pro mne obnáší ohledně úřadů, povolení atd.? Výroba by probíhala doma. Prodej na nejspíše na farmářských trzích. Předem děkuji za odpověď!
Lucie Š.

Tazatelka má v úmyslu v domácnosti připravovat potraviny pro dětskou výživu podobné výrobkům „Hami“. Podle obecně závazných právních předpisů jsou tyto potravinářské výrobky určené pro výživu kojenců a malých dětí zařazeny do kategorie potravin určených pro zvláštní výživu. Tyto jsou definovány ve vyhlášce č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů. Výroba potravin i v malém objemu je činnosti epidemiologicky závažnou, zejména pokud jde o potravinu speciálně určenou pro zvláštní výživu. Tato činnost je regulována velmi náročnými požadavky jejichž splnění je velmi obtížné. Doporučuji proto, aby se tazatelka ještě před zahájením činnosti seznámila s ustanoveními potravinové legislativy (seznam nejdůležitějších předpisů je uveden na konci tohoto textu). Jde zejména o ustanovení regulující: kvalitu potravin (např. zpracovatelské postupy, složení a označování výrobků) ve smyslu ustanovení zákona č. 110/1997 Sb. o potravinách v platném znění a navazujících prováděcích předpisů – vyhlášek. Podnikatelka dále musí respektovat požadavky na ochranu zdraví spotřebitelů vycházející z ustanovení Nařízení ES č. 852/2004 o hygieně potravin a zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění. Tazatelku považuji za vhodné dále upozornit, že označování potravin je od 13. prosince 2014 náročnější protože od tohoto data nabylo účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011. Tato nová právní úprava přináší výrobcům potravin i poskytovatelům stravovacích služeb povinnost informovat zákazníka o alergenech obsažených v nabízené potravině.

Na dodržení platných ustanovení obecně platných právních předpisů dohlíží a státní dozor provádí Státní zemědělská a potravinářské inspekce (SZPI), která na svých internetových stránkách www. szpi.gov.cz uvádí základní povinnosti výrobců a prodejců potravin před zahájením činnosti::

 • Výrobce i prodejce musí mít oprávnění k podnikání.

 • Provést registraci u místně příslušného inspektorátu Státní zemědělské a potravinářské inspekce:

Je to pouze ohlašovací povinnost, která vyplývá z § 3 zákona č. 110/1997 Sb. Registrační formulář najdete na internetových stránkách SZPI  pod tímto odkazem (Oznámení provozovatele potravinářského podniku o zahájení/ukončení výkonu předmětu činnosti). Vyplněný formulář zašlete územně příslušnému inspektorátu v místě kde hodláte „dětskou výživu“ připravovat. Územní působnost našich inspektorátů včetně kontaktů najdete na webu SZPI v rubrice „Organizační struktura“.

Právní rámec kontroly potravin určených pro zvláštní výživu a doplňků stravy je dán následujícími právními předpisy:

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin

 • Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č.852/2004, o hygieně potravin.

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/1997 o nových potravinách a nových složkách potravin

 • Nařízení Komise (ES) č.2073/2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny.

 • Nařízení Komise (ES) č. 953/2009 o látkách, které mohou být pro zvláštní výživové účely přidávány do potravin pro zvláštní výživu

 • Nařízení Komise (ES) č. 41/2009 o složení a označování potravin vhodných pro osoby s nesnášenlivostí lepku

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin

 • Nařízení Komise (EU) č. 432/2012, kterým se zřizuje seznam schválených zdravotních tvrzení při označování potravin jiných než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU č. 609/2013 o potravinách určených pro kojence a malé děti, potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti a o zrušení směrnice Rady 92/52/EHS, směrnic Komise 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/39/ES a nařízení Komise (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009

Výše uvedené nařízení se použije ode dne 20. července 2016.
Vzhledem k tomu, že toto nařízení ruší výše uvedené směrnice, bude tím pádem zrušena i vyhláška č. 54/2004 Sb., a tudíž budou zrušeny všechny kategorie potravin pro zvláštní výživu, kromě potravin pro kojence a malé děti, potravin pro zvláštní lékařské účely a náhrady stravy pro regulaci hmotnosti. Také bude zrušeno nařízení č. 41/2009 o složení a označování potravin vhodných pro osoby s nesnášenlivostí lepku. Požadavky na tyto potraviny budou stanoveny v nařízení č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Stejně tak budou v nařízení č. 1169/2011 stanoveny požadavky na potraviny pro osoby s nesnášenlivostí laktózy.

 • Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o potravinách“)

 • Zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví

 • Vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití

 

 Na dotaz odpověděl 14.9.2015 MVDr. P. Otoupal,CSc.