Vybrané články

Charakterizace medu vyprodukovaného v České republice

2020/5
Ing. Vojtěch Kružík, Ph.D., Ing. Adéla Grégrová, Ph.D., Ing. Dalibor Titěra, CSc., MVDr. Matej Pospiech, Ph.D., doc. Ing. Helena Čížková, Ph.D., Ústav konzervace potravin, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Výzkumný ústav včelařský, s.r.o., Dol, Ústav hygieny a technologie potravin rostlinného původu, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Abstrakt
Charakteristika medu je nezbytná pro hodnocení kvality či botanického původu neznámých vzorků. Tato studie prezentuje fyzikálně-chemické vlastnosti a pylový profil 163 medů (snůška 2019) získaných přímo od českých včelařů. Hodnocení zahrnovalo stanovení základních parametrů: elektrická vodivost, aktivita diastázy (DN), obsah hydroxymethylfurfuralu (HMF), kyselost, obsah vody, sacharózy, glukózy, fruktózy a minoritních oligosacharidů. Pro získání informací o botanickém původu byl zjištěn mikroskopicky pylový profil. Většina vzorků (95 %) splnila všechny legislativní parametry. Medy byly charakteristické nízkým obsahem HMF (průměr 4,6 mg/kg), nízkým obsahem sacharózy (průměr 0,6 g/100 g) a vysokou aktivitou diastázy (průměr 23 °DN). Celkem bylo ve vzorcích zjištěno 21 druhů pylu. Výsledky studie ukazují na dobrou kvalitu medu vyprodukovaného v České republice.

 

Celý článek (PDF)

Abstract
The regional characteristics of honey are necessary for evaluation of quality or botanical origin of unknown samples. This study presents the physicochemical properties and pollen profile of 163 honeys (harvested in 2019) obtained directly from the Czech beekeepers. The evaluation included the determination of basic parameters: electrical conductivity, diastase activity (DN), hydroxymethylfurfural (HMF), acidity, water, sucrose, glucose, fructose and minor oligosaccharides content. There was detected pollen profile (microscopic method) to obtain information about the botanical origin. Most samples (95%) fulfilled all legislative parameters. Honeys were characterized by low HMF content (average 4.6 mg/kg), low sucrose content (average 0.6 g/100 g) and high diastase activity (average 23 °DN). In the samples, there were detected 21 species of pollen. The results of the study show the good quality of honey produced in the Czech Republic.