Archiv akcí SPV

Světový den výživy 2018 – seminář

Seminář ke Světovému dni výživy

Datum: 25. 10. 2018 (registrace 9:00 – 9:30)
Místo: Praha, MZe ČR (Těšnov 17, Praha 1) ve velké zasedací místnosti č. 400
Podtitul: Paradoxy výživy

Pořadatel:
Ministerstvo zemědělství ČR
ve spolupráci se
Společností pro výživu, z.s.
a za podpory
Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Moderátoři:
Ing. Michal Kulík (MZe), Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. (VŠCHT Praha, SPV)

Ministerstvo zemědělství ČR ve spolupráci se Společností pro výživu a Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze uspořádalo dne 25. října 2018 seminář u příležitosti oslav Světového dne výživy (World Food Day), jež se slaví každoročně 16. října jako připomínka založení Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství – FAO v roce 1945. „World Food Day“ připomíná problematiku výživy, hladu a zemědělství a v letošním roce se na celosvětové úrovni dle návrhu FAO zaměřil na připomenutí závazku do roku 2030 odstranit hlad a podvýživu. Tento závazek je součástí Cílů udržitelného rozvoje do roku 2030, k jejichž naplňování se Česká republika přihlásila. Pro jejich dosažení je potřeba posílit vzájemnou spolupráci státní správy, výzkumných a vzdělávacích institucí, občanské společnosti i soukromého sektoru,

V rámci semináře zástupci státní správy, akademické sféry, i neziskových organizací prezentovaly aktuální globální i lokální témata, která ilustrují, k jakým paradoxním situacím dochází v souvislosti s výživou a produkcí potravin. Tématem byly otázky obezity, výživy znevýhodněných částí populace, plýtvání potravinami, vliv klimatických změn na produkci potravin i dopady zpracování potravin na jejich výživovou hodnotu (prezentace v příloze). Semináře se zúčastnilo téměř 200 posluchačů a díky účasti širokého spektra zástupců odborné veřejnosti, nevládních organizací a studentů proběhla zajímavá diskuze a výměna názorů.

Účast na semináři a občerstvení byly zdarma.

Archiv prezentací

 

Program:

9:30 – 9:35
Zahájení
Ing. Jiří Šír (ředitel Odboru zahraničně obchodní spolupráce, MZe ČR)

9:35 – 9:55
Zprávy z FAO
Ing. Michal Kulík (MZe ČR)

9:55 – 10:15
Nedostatky či přebytky živin v naší výživě – ze studií Společnosti pro výživu
MUDr. Petr Tláskal, CSc. (SPV)

10:15 – 10:35
Adaptace zemědělství na změny klimatu
Ing. Jiří Jungr (MZe ČR)

10:35 – 10:55
Malnutrice v nemocnicích
Doc. MUDr. František Novák, Ph.D. (4. interní klinika VFN a 1. LF UK)

10:55 – 11:20
Přestávka na občerstvení

11:20 – 11:40
Ztráty živin během zpracování potravin
prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. (VŠCHT Praha, SPV)

11:40 – 12:00
Obezita a její léčba: vztah k výživě
prof. MUDr. Marie Kunešová, CSc. (Endokrinologický ústav)

12:00 – 12:20
Efektivní a šetrné zpracování potravin v rozvojovém světě
doc. Ing. Jan Banout, Ph.D. (ČZU Praha)

12:20 – 12:40
Odpovědná spotřeba cestou omezení plýtvání potravinami
Ing. Linda Gandalovičová (Glopolis)

12:40 – 13:00
Výživová hodnota potravin v historických souvislostech
Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. (VŠCHT Praha, SPV)

13:00 – 13:20
Školní stravování zdarma pro děti ze sociálně slabých rodin
Mgr. Eva Martinková (Liberecký kraj)

Program ke stažení