Poradna - Hygiena potravin

Může mít u stánkového prodeje s občerstvením prodejce viditelné tetování ?

Dobrý den,
chtěla by jsem se zeptat, zda u stánkoveho prodeje s občerstvením může mít dotyčný prodejce viditelné tetování např. na ruce?
Děkuji.

Ve smyslu požadavků Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin, čl. 4, odst. 2, příloha II., kapitola VIII – osobní hygiena, odst. 1 a 2 je každá osoba pracující v oblasti, kde se manipuluje s potravinami, povinna udržovat vysoký stupeň osobní čistoty, musí nosit vhodný čistý, příp. ochranný oděv.

Pokud trpí chorobou nebo je přenašečem choroby, která může být přenášena potravinami, nebo je postižena např. infikovanými poraněními, kožními infekcemi, vředy nebo průjmy, nesmí manipulovat s potravinami nebo vstupovat do jakékoli oblasti, kde se manipuluje s potravinami. Takto postižena osoba, která je zaměstnaná v potravinářském podniku a může přijít do styku s potravinou, musí neprodleně ohlásit onemocnění nebo jeho příznaky, a je-li to možné, jejich příčinu provozovateli potravinářského podniku.

V souladu s požadavky zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je fyzická osoba vykonávající činnosti epidemiologicky závažné povinna uplatňovat při pracovní činnosti znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví a dodržovat zásady osobní a provozní hygieny.

Je tedy povinností osoby pracující v potravinářském podniku, aby plnila legislativní požadavky. V případě, že by provedené tetování vykazovalo na kůži tetovaného jakékoli změny, je povinností dotyčné osoby postupovat s výše uvedenými zásadami. Pokud tomu tak není, nepředstavuje samotné tetování (již jako úkon plně zhojen) nebezpečí při manipulaci s potravinami.

S pozdravem
MVDr. Anna Niklová